Članstvo

Izvod iz statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta:
 

Član 14.
Članovi COK-a mogu biti punopravni, pridruženi, privremeni i počasni članovi.

Član 15.
Punopravni članovi COK-a su granski sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove obuhvaćene programom olimpijskih igara.

Član 16.
Pridruženi članovi COK-a su sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore, a nijesu obuhvaćeni programom olimpijskih igara a čija je međunarodna federacija priznata od strane MOK-a odnosno opšteg udruženja međunarodnih sportskih federacija (AGFIS).

Član 17.
Skupština COK-a može privremeno priznati novi sportski savez Crne Gore na rok od dvije godine ili drugi period koji utvrdi Skupština, a u kojem će COK pratiti djelovanje podnosioca zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u članstvo COK-a, privremeno priznanje automatski gubi valjanost. 
Za vrijeme privremenog članstva sportski savez  iz stava 1 ovog člana ima prava i dužnosti kao i pridruženi članovi COK-a. 
Odredba  stava 2 ovog člana ne primjenjuje se ako prijem za učlanjenje podnosi  sportski savez čija je međunarodna federacija istog sporta uključena u program olimpijskih igara.“

Član 18.
U sastavu COK je i određeni broj aktivnih i bivših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama, s tim da bivši sportisti treba da se povuku sa te funkcije najkasnije po isteku trećeg olimpijskog ciklusa nakon poslednjih olimpijskih igara na kojima su učestvovali.

Član 19.
Članovi COK-a su i članovi MOK-a iz Crne Gore, kao i članovi sportske Komisije MOK-a iz Crne Gore, ukoliko ih ima. Članovi MOK-a, ukoliko ih ima, imaju pravo glasa na Skupštini i po dužnosti su članovi Izvršnog odbora COK-a u kojem imaju pravo glasa 

Član 20.
Član MOK-a, kao i počasni član MOK-a, koji je isključen iz MOK-a ne  može biti član COK-a.

Član 21.
Za počasne članove COK-a Skupština COK-a imenuje osobe ili organizacije naročito zaslužne za dugogodišnji doprinos uspješnom djelovanju COK-a, razvoju sporta i olimpizma, na osnovu posebnog akta na prijedlog Izvršnog odbora COK-a. 
Počasni članovi  mogu učestvovati u radu Skupštine COK-a bez prava glasa.

Član 22.
COK može primiti u Članstvo samo jedan nacionalni sportski savez u pojedinoj sportskoj grani.

Član 23.
O prijemu u Članstvo COK-a odlučuje Skupština COK-a na prijedlog Izvršnog odbora COK-a.

Član 24.
Članovi COK-a imaju pravo i obavezu učestvovanja u radu COK-a i predlaganja mjera i aktivnosti radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka COK-a.

Član 25.
Članovi COK-a dužni su da sprovode odluke i zaključke organa COK-a i odgovaraju za njihovo izvršenje.

Član 26.
Nacionalnom sportskom savezu koji ne ispunjava uslove iz čl. 15 i 16 ovog statuta, radi bržeg razvoja tog sporta, može se priznati status pridruženog člana bez prava odlučivanja. Isti status se može priznati i višesportskim grupama ili drugim sportski orijentisanim organizacijama, kao i državljanima Crne Gore koji mogu doprinijeti uspješnosti COK-a ili koji su izuzetno doprinijeli razvoju sporta i olimpizma.

Član 27.
Vlada ili drugi državni organi ne mogu učestvovati u odlučivanju o izboru ili opozivu bilo kog člana COK-a, odnosno njihovih predstavnika u organima COK. Međutim, COK ima diskreciono pravo da za svog člana izabere i nekog od predstavnika ovih organa.

Član 28.
Članu  COK-a prestaje članstvo:
                – na sopstveni pisani obrazloženi zahtjev;
                – brisanjem iz registra nadležnih upravnih  organa;
                – zabranom rada;
                – isključenjem iz COK-a.

Član 29.
Član COK-a podliježe mjerama i sankcijama utvrđenim ovim statutom  ako:
                – svojim djelovanjem ne ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih je osnovan;    
                – se ne pridržava ili krši načela i pravila Olimpijske povelje i ovog statuta;
                – ne izvršava i ne sprovodi odluke i zaključke organa COK-a.

Član 30.
Članu COK-a mogu se izreći:
              – mjere: upozorenje ili opomena;
              – sankcije: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
Mjere ili sankcije iz stava 1 ovog člana izriču se u zavisnosti od vrste, težine i stepena učinjene povrede ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta, i to:
               – za lakšu povredu: upozorenje ili opomena;
               – za težu povredu: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
O izricanju mjere upozorenja ili opomene odlučuje Izvršni odbor COK-a. 
Na prvoj narednoj sjednici Skupštine COK-a, Izvršni odbor COK-a izvještava o izrečenoj mjeri iz stava 2 ovog člana. 
O suspenziji ili isključenju iz članstva odlučuje Skupština COK-a. 
U slučaju hitne potrebe Izvršni odbor COK-a može izreći i sankciju suspenzije, o čemu konačnu odluku donosi Skupština COK-a na prvoj narednoj sjednici. 
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom uređuje pitanja sprovođenja postupka za utvrđivanje povreda ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta i izricanje odgovarajućih mjera i sankcija utvrđenih u stavu 1 ovog člana.

Član 31.
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom može bliže urediti procedure za prijem u članstvo i prestanak članstva, prava i obaveze članova, kao i druga pitanja članstva u COK-u  koja nijesu regulisana ovim statutom.

Član 32.
Članovi COK, osim onih koji svoju funkciju u COK obavljaju profesionalno, neće primati zaradu, niti bilo kakvu vrstu naknade na ime vršenja funkcije.

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

    WADA 2021 - Spisak nedozvoljenih sredstava  

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh