logo

STATUT
Slider

tokyo

datum

04. feb - 20. feb

država

kina

odbrojavanje

134 Dana

zaprati

STATUT CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA

od 14.marta 2019.godine sa izmjenama i dopunama Statuta od 07.10.2019.godine)

 

PREAMBULA

 

Crnogorski olimpijski komitet (u daljem tekstu: COK) kao krovna asocijacija sporta u Crnoj Gori koju predstavlja Predsjednik COK-a, prepoznata je Zakonom o sportu i obrazovana u skladu sa Olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: MOK).

U skladu sa svojom misijom i ulogom na nacionalnom nivou, COK se donošenjem ovog Statuta obavezuje da će:

 • svoje aktivnosti obavljati u skladu sa načelima olimpijskog pokreta i Olimpijskom poveljom MOK-a;
 • se pridržavati pravila Olimpijske povelje i odluka MOK-a, a naročito pravila sadržanih u odredbama čl. 27 do 31 Olimpijske povelje, uključujući i odredbe pratećih propisa čl. 27 i 28 Olimpijske povelje, a kojima su uređena pitanja koja se odnose na nacionalne olimpijske komitete;
 • učestvovati u aktivnostima kojima se pomaže širenje mira I kojima se unapređuje položaj žena u sportu i
 • pomagati i podsticati razvoj sportske etike;
 • se boriti protiv doping i poštovati odredbe Svjetskog antidoping kodeksa;
 • u svom djelovanju ispoljavati odgovoran odnos prema pitanjima zaštite životne sredine.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

 

COK je krovna asocijacija sporta u Crnoj Gori koja svoje djelovanje zasniva na načelima olimpijskog pokreta i Olimpijske povelje MOK-a, Evropske sportske povelje i na ciljevima razvoja crnogorskog sporta.

Član 2

 

COK je nevladina, nepolitička i neprofitna sportska organizacija samostalna u svom radu i djelovanju u okviru i preko kojeg se, kao nacionalnog olimpijskog komiteta Crne Gore, ostvaruju nacionalni i međunarodni sportski interesi Crne Gore.

 

Član 3

 

COK ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište COK-a je u Podgorici, ulica 19.decembra broj 21.

Područje djelovanja COK-a je teritorija Crne Gore.

Član 4

 

Pun naziv COK-a na crnogorskom jeziku je: Crnogorski olimpijski komitet, dok je skraćeni naziv: COK.

Može se koristiti i puni naziv na engleskom jeziku: Montenegrin Olympic Committee, kao i skraćeni naziv: NOC of Montenegro.

Naziv na engleskom jeziku može se koristiti samo uz istovremeno navođenje naziva na crnogorskom jeziku, koje se navodi na prvom mjestu. 

U službenoj upotrebi COK-a je crnogorski jezik, dok se u korespondenciji sa drugim državama koristi engleski ili francuski jezik.

Član 5

 

COK se može učlaniti u međunarodne sportske asocijacije u kojima može ostvariti svoje interese na međunarodnom planu i afirmisati crnogorski sport, u skladu sa Olimpijskom poveljom MOK-a.

Član 6

 

COK ima svoje simbole u vidu amblema i zastave.

Simboli iz prethodnog stave vlasništvo su COK-a, a koriste se i štite u skladu sa Olimpijskom poveljom i odobreni su od strane nadležnog organa MOK-a.

Amblem COK-a je pravougaonog oblika i sastoji se od: Grba Crne Gore, Olimpijskih krugova i naziva COK-a na crnogorskom i engleskom jeziku.

Pri vrhu amblema COK-a postavljen je  Grb Crne Gore, ispod GrbaCrne Gore postavljeni su Olimpijski krugovi, a ispod Olimpijskih krugova ispisan je naziv COK-a na crnogorskom jeziku latiničnim pismom, a pri dnu amblema ispisan je naziv COK-a na engleskom jeziku.

Zastava COK-a je bijele boje, bez obruba sa amblemom COK-a u sredini (u daljem tekstu: zastava)

Odnos dužine i širine zastave iz prethodnog stava je dva prema jedan.

Središnja tačka amblema poklapa se sa tačkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

 

Član 6 a

Amblem COK-a se upotrebljava:

 • u pečatu i štambilju COK-a;
 • u službenim prostorijama COK-a i službenim natpisima postavljenim na zgradi u kojoj je COK smješten;
 • na službenim aktima COK-a;
 • na identifikacionim dokumentima sportista i službenih lica i sportskih uniformi koje se izrađuju za potrebe djelatnosti COK-a;
 • na poveljama, diplomama i priznanjima koje COK dodjeljuje; i
 • na pozivnicama, čestitkama i zahvalnicama koje COK dodjeljuje.

Član 6 b

Zastava je stalno istaknuta u sjedištu COK-a.

Zastava se ističe na zgradi COK-a 23. Juna kog datuma se  i u Crnoj Gori obilježava Olimpijski dan.

Zastava se ističe na Olimpijskim igrama.

Zastava se može istaći na sportskim skupovima ili manifestacijama koje se organizuju pod pokroviteljstvom COK-a, u skladu sa pravilima održavanja određene manifestacije.

Zastava se može istaći i na naučnim skupovima i konferencijama koje su posvećene olimpizmu, odnosno sportu uopšte.

Zastava se podiže, spušta, ističe i skida, odnosno prenosi uz uobičajene počasti.

Član7


COK ima pečat i štambilj.

Pečat COK-a je okruglog oblika na kojem je u koncentričnim krugovima ispisan tekst sljedeće sadržine: Crnogorski olimpijski komitet Podgorica (prvi koncentrični krug), Montenegrin Olympic Committee (drugi koncentrični krug), a u sredini pečata nalaze se  Grb Crne i Olimpijski krugovi.

Štambilj COK-a pravougaonog je oblika i uobičajene je veličine. Pri vrhu lijeve strane štambilja nalazi se Grb Crne Gore, a ispod njega Olimpijski krugovi. Po gornjoj ivici štambilja na desnoj strani, pored Grba Crne Gore ispisan je tekst: „Crnogorski olimpijski komitet“, a ispod toga tekst Montenegrin Olympic Committee. Ispod naziva COK-a na engleskom jeziku, stoji oznaka „Broj“ sa povlakom, a pri dnu štambilja cijelom dužinom ispisano je sjedište COK-a (Podgorca)  i datum ______ 20___.g“.

Član 8


Svi izrazi koji se u ovom statute koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

 

II CILJEVI I ZADACI

 

Član9

 

COK ima isključivo pravo da predstavlja Crnu Goru na olimpijskim igrama, regionalnim, kontinentalnim ili svjetskim višesportskim takmičenjima pod pokroviteljstvom MOK-a.

              

COK obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za: podsticanje, razvoj i unapređenje sporta, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti MOK-a, a posebno:

1) obezbjeđuje poštovanje Olimpijske povelje u Crnoj Gori;

2) promoviše osnovna načela i vrijednosti olimpizma u Crnoj Gori;

3) učestvuje u predlaganju i ostvarivanju politike razvoja sporta u Crnoj Gori;

4) usklađuje aktivnosti nacionalnih sportskih saveza na ostvarivanju ukupnog programa sporta;

5) sprovodi programe od javnog interesa u sportu;

6) podstiče ostvarivanje sportskih rezultata, podržava I sufinansira crnogorske sportiste i njihovo učešće u nacionalnim sportskim ekipama na Olimpijskim igrama, Evropskim igrama, Mediteranskim igrama, Igrama malih država Evrope, Olimpijskim igrama mladih, Evropskom olimpijskom festival mladih kao i drugim značajnim multisportskim međunarodnim takmičenjima i sportskim manifestacijama sportova koji se organizuju pod pokroviteljstvom MOK-a;

7) uređuje način ostvarivanja prava i obaveza svojih članova i način upotrebe i zaštite simbola i obilježja MOK-a i COK-a;

8) obrazuje po potrebi sportsku arbitražu i stalni sportski arbitražni sud;

9) podstiče saradnju Crne Gore s drugim državama u oblasti sporta;

10) predstavlja crnogorski sport pred MOK-om i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i asocijacijama sportova;

11) bira sportistu godine;

12) usvaja i primjenjuje Svjetski kodeks protiv dopinga;

13) obrazuje i razrješava Komisiju za antidoping;

14) preduzima mjere protiv svih oblika diskriminacije, nasilja u sportu i drugih negativnih pojava u sportu;

15) donosi akte predviđene Zakonom o sportu;

16) obavlja i druge poslove koji su utvrđeni međunarodnim propisima, Zakonom o sportu i ovim statutom.

Član 10


Radi ostvarivanja ovih ciljeva i zadataka COK sarađuje sa nacionalnim sportskim savezima olimpijskih i drugih sportova, sa organom državne uprave nadležnim za poslove sporta i drugim organima uprave, nevladinim udruženjima i pravnim licima koje mogu doprinijeti razvoju sporta u Crnoj Gori.

Član 11


U ostvarivanju svojih ciljeva COK čuva svoju autonomiju i odupire se pritiscima svake vrste od političkih, pravnih, vjerskih, ekonomskih i drugih pritisaka koji su u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

III ČLANSTVO

Član 12

 

COK može primiti u članstvo samo jedan nacionalni sportski savez u pojedinoj sportskoj grani.
              

O prijemu u članstvo COK-a odlučuje Skupština COK-a (u daljem tekstu: Skupština) na prijedlog Upravnog odbora.

Osnivačima COK-a smatraju se nacionalni sportski savezi Crne Gore učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove obuhvaćene programom olimpijskih igara.

Osnivači COK-a imaju prava i obaveze punopravnih članova.

Član 13

 

Članovi COK-a mogu biti punopravni, pridruženi, privremeni i počasni članovi.

1. Punopravni članovi

 

Član 14


Punopravni članovi COK-a su nacionalni sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove obuhvaćene programom olimpijskih igara.

Pored saveza iz stava 1 ovog člana, punopravnim članovima COK-a smatraju se i:

-članovi MOK-a iz Crne Gore;

-članovi sportske Komisije MOK-a iz Crne Gore;

-počasni članovi MOK-a iz Crne Gore;

-Klub crnogorskih olimpijaca.

 

Član 15

Članovi MOK-a iz člana 14 stav 2 al.1, 2 i 3 ovog statute i po dužnosti su članovi Upravnog odbora u kojem imaju pravo glasa.

Članovi MOK-a i počasni članovi MOK-a koji su isključeni iz MOK-a ne mogu biti članovi COK-a.

Član 16

Klub crnogorskih olimpijaca iz člana 14 stav 2 alineja 4 ovog statuta je neprofitno udruženje crnogorskih državljana–učesnika pojedinačnih i ekipnih sportova na olimpijskim igrama, glavnih trenera i selektora crnogorskih olimpijskih reprezentacija, kao i sudija koji su obavljali funkciju na olimpijskim igrama.

Klub crnogorskih olimpijaca ima svojstvo pravnog lica, samostalan je u svom djelovanju, osnovan u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i ovim statutom.

              

 

Član 17

Predsjednik COK-a, Generalni sekretar, član MOK-a iz Crne Gore i Šef misije na Olimpijskim igrama svojom funkcijom imaju pravo da budu članovi Kluba crnogorskih olimpijaca.

Za naročite zasluge i doprinos olimpizmu, Klub crnogorskih olimpijaca može u svoje članstvo primiti i druge osobe, neolimpijce, ali samo kao počasne članove koji mogu učestvovati u radu organa Kluba crnogorskih olimpijaca bez prava odlučivanja.

Član 18

Ciljevi Kluba crnogorskih olimpijaca su podržavanje, širenje, sprovođenje osnovnih principa Olimpijske povelje, a naročito:

 • podsticanje COK-a, sportskih organizacija i organa državne uprave i drugih organa uprave na maksimalnu brigu o osiguranju društvene i profesionalne budućnosti olimpijaca;
 • djelovanje na afirmaciji olimpizma i razvoju olimpijskog pokreta;
 • podržavanje i podsticanje unapređivanja sportske etike, duha “fair playa” i nenasilja;
 • vođenje beskompromisne borbe protiv dopinga u sportu, kao i svih oblika zavisnosti koje štete ili ugrožavaju zdravlje sportista;
 • suprostavljanje svakoj političkoj ili komercijalnoj zloupotrebi sporta i sportista;
 • suprostavljanje svakom obliku diskriminacije u sportu – političke, rasne vjerske ili polne;
 • aktivno učešće u kreiranju strategije i sprovođenju sportske politike razvoja i unapređenja crnogorskog sporta;
 • djelovanje olimpijaca kao ambasadora olimpijskog pokreta, naročito u akcijama unapređenja mira u svijetu.

 

Član 19

Djelatnosti Kluba crnogorskih olimpijaca u ispunjavanju ciljeva iz člana 18 ovog statuta su:

 • podsticanje i neposredno organizovanje stručnih skupova, savjetovanja, seminara ili tematskih sastanaka olimpijaca iz svih sportskih grana, kao i odvojenih sastanaka po pojedinim sportskim granama;
 • održavanje sastanaka i preduzimanje aktivnosti članova Kluba crnogorskih olimpijaca oko određenih pitanja ili problema sporta;
 • organizovanje svečanih prijema novih članova Kluba crnogorskih olimpijaca;
 • ostale aktivnosti, u skladu sa utvrđenim ciljevima.

2. Pridruženi članovi

Član 20

Pridruženi članovi COK-a su:

 • Paraolimpijski komitet Crne Gore (u daljem tekstu: POK);
 • Nacionalni sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i koji nisu obuhvaćeni programom olimpijskih igara, a čija je međunarodna federacija priznata od strane MOK-a, odnosno opšteg udruženja međunarodnih sportskih federacija (GAISF).

Pridruženi članovi COK-a imaju pravo glasa u Skupštini, osim kada se glasa o pitanjima koja se isključivo odnose na olimpijske igre, izbor Predsjednika COK-a i finansijskei zvještaje.

 

3. Privremeni članovi

 

Član 21


Skupština može odrediti da privremeno prizna novi nacionalni sportski savez Crne Gore na rok od dvije godine ili drugi period koji utvrdi Skupština, a koji ispunjava uslove iz člana 14 ili člana 20 ovog statuta.

Privremeno članstvo prestaje:

 • Kada Skupština donese odluku o primanju člana kao punopravnog ili pridruženog člana;
 • Kada Skupština ne donese odluku o primanju u članstvo, tj. Istekom perioda privremenog priznanja iz stava 1 ovog člana.

Privremeni član COK-a ima prava i obaveze pridruženog člana COK-a.

              

4. Počasni članovi

 

Član 22


Za počasne članove COK-a Skupština imenuje fizička ili pravna lica, odnosno višesportske grupe ili druge sportski orijentisane organizacije naročito zaslužne za dugogodišnji doprinos uspješnom djelovanju COK-a, razvoju sporta i olimpizma.

Počasni članovi se biraju na osnovu posebnog akta, na prijedlog Upravnog odbora, i mogu učestvovati u radu Skupštine bez prava glasa.

5. Prava i obaveze članova

 

Član 23


Članovi COK-a preko svojih predstavnika u organima i tijelima COK-a, na način utvrđen ovim statutom:

 • Predlažu mjere i aktivnosti radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka COK-a;
 • Poštuju odredbe ovog statuta, sprovode odluke i zaključke organa COK-a i odgovaraju za njihovo izvršenje;
 • Biraju i opozivaju predstavnike u organe COK-a;
 • učestvuju u radu COK-a i odlučivanju u organima COK-a;
  • vrše i druge aktivnosti u skladu sa ovim statutom i drugim opštim aktima COK-a i obavljaju i druga statutarna prava i obaveze.

Član 24


Članu COK-a prestaje članstvo:

-na pisani obrazloženi zahtjev;

- brisanjem iz registra nadležnog organa državne uprave;

-zabranom rada;

-isključenjem iz COK-a.

Član 25


Zbog povrede odredbi Olimpijske povelje, odnosno Statuta COK-a ili zbog neizvršavanja odluka i zaključaka organa COK-a, članu COK-a može se izreći mjera upozorenja, odnosno opomena.

Osim u slučaju iz prethodnog stave mjera upozorenja, odnosno opomena može se izreći članu COK-a koji svojim djelovanjem ne ostvaruje ciljeve i ne izvršava zadatke zbog kojih je osnovan.

Član COK-a koji ne postupi saglasno upozorenju, odnosno izrečenoj opomeni iz razloga naznačenih u st. 1 i 2 ovog člana,  biće suspendovan, odnosno isključen iz COK-a.

Mjera upozorenja, odnosno opomena iz stava 2 ovog člana ne može se izreći članovima COK-a koji su članovi MOK-a ili počasni članovi MOK-a iz Crne Gore.

 

Član 26


Članu COK-a mjeru upozorenja odnosno opomenu iz člana 25 ovog statute izriče Upravni odbor, a odluku o suspenziji odnosno isključenju iz COK-a donosi Skupština.

Izuzetno od prethodnog stava, zbog hitnosti, Upravni odbor može donijeti odluku o suspenziji člana COK-a koja ostaje na pravnoj snazi do održavanja prve naredne sjednice Skupštine kada se donosi konačna odluka.

Postupak za izricanje mjereu pozorenja, odnosno opomene može se pokrenuti na inicijativu koju podnese Predsjednik Upravnog odbora ili najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora.

Inicijativa za izricanje mjere upozorenja, odnosno opomene razmatra se na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Postupak za izricanje mjere suspenzije, odnosno isključenja iz COK-a pokreće se na zahtjev predsjednika Upravnog odbora.

Zahtjev iz prethodnog stave Predsjednik Upravnog odbora upućuje Statutarno pravnoj komisiji.

Statutarno pravna komisija na osnovu prikupljenih činjenica i izvedenih dokaza sačinjava nacrt odluke i dostavlja ga nadležnom organu na dalji postupak.

 

 

 

Član 27

 

U slučaju hitnosti, Upravni odbor može donijeti odluku da članu COK-a miruju prava i obaveze utvrđene ovim statutom kada je nadležni državni organ donio prvostepeno rješenje, odnosno odluku o prekršaju, odnosno krivičnom djelu protiv člana COK-a, do donošenja pravosnažnog rješenja, odnosno odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Skupštine, Upravni odbor izvještava o donošenju odluke o mirovanju prava i obaveza iz stava 1 ovog člana. 

Član 28


Članovi COK-a, osim onih koji svoju funkciju u COK obavljaju profesionalno, neće primate zaradu, niti bilo kakvu vrstu naknade na ime vršenja funkcije.

 

IV ORGANI, STRUČNA TIJELA I STRUČNA SLUŽBA COK-a

Član 29


Organi COK-a su :

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor COK-a (u daljem tekstu: Nadzorni odbor);
 • Predsjednik COK-a; i
 • Generalni sekretar.

1. Skupština

Član 30


Skupština je najviši organ upravljanja COK-a.

Član 31


Skupštinu sačinjavaju:

 • po dva predstavnika nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova;
 • četiri predstavnika Kluba crnogorskih olimpijaca;
 • dva predstavnika sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama, na prijedlog Sportske komisije;
 • počasni članovi MOK-a iz Crne Gore;
 • članovi MOK-a iz Crne Gore;
 • predstavnik POK-a;i
 • po jedan predstavnik drugih sportskih saveza i asocijacija koji su članovi COK-a.


Mandat članova Skupštine iz prethodnog stave traje četiri godine i počinje teći danom verifikacije njihovih mandata.

Prije verifikacije mandata izabrani predstavnik, odnosno članu Skupštini potpisuje izjavu o prihvatanju olimpijskih načela i Statuta COK-a.

Isto lice može biti ponovno birano u Skupštinu za novi mandatni period.

 
Naknadno izabranom članu Skupštine mandate traje do isteka mandata saziva Skupštine za koji je izabran.

U slučaju spriječenosti predstavnika, odnosno člana Skupštine iz stava 1 al. 1, 2, 3, 6 i 7 ovog člana da učestvuje na sjednici Skupštine, pisanom odlukom može se zamijeniti predstavnik, odnosno član Skupštine za tu sjednicu.

 

Član 32

Za predstavnika, odnosno člana u Skupštini iz člana 31 al. 1, 2, 3, 6 i 7 ovog Statuta može biti imenovano lice koje:

 • je državljanin Crne Gore;
 • je afirmisani sportista ili sportski radnik;
 • se nije ogriješilo o etičke norme i načela olimpijskog pokreta;
 • poštuje olimpijska načela i ovaj statut.

Uslove iz prethodnog stave moraju da ispunjavaju i ostali članovi Skupštine iz člana 31 ovog statuta.

Član 33

Članu Skupštine mandate može prestati:

 • istekom  vremena na koji je izabran;
 • gubitkom državljanstva Crne Gore;
 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem od strane Skupštine, u slučaju kada lice prestane da ispunjava neki od uslova propisanih članom 32 ovog statuta.


U slučaju kada razrješenje člana Skupštine traži član Skupštine, takav zahtjev se stavlja na razmatranje ako ga je podržalo najmanje deset članova Skupštine sa pravom glasa. 

Razriješeni član Skupštine ne može ponovo postati član Skupštine, niti obavljati bilo koju drugu funkciju u COK-u.

Član 34


Rad u Skupštini odvija se na redovnim i vanrednim sjednicama.

Skupština ima predsjednika, a može imati jednog ili više potpredsjednika.

Broj potpredsjednika iz prethodnog stava ne može biti veći od dva.

Sjednice Skupštine iz stava 1 ovog člana saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika.

Član 35


Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

 

Član 36

Predsjednik Skupštine dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi svim članovima Skupštine najkasnije 15 dana prije njenogo državanja.

              

Član 37

              

Skupština može punovažno da donosi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovine članova u Skupštini.

Glasačku većinu Skupštine moraju sačinjavati glasovi predstavnika nacionalnih saveza čiji se sportovi nalaze na zvaničnom program olimpijskih igara, Kluba crnogorskih olimpijaca i sportista koje među sobom izaberu članovi Sportske komisije.

Član 38

O pitanjima koja se isključivo odnose na olimpijske igre, izbor Predsjednika COK-a i finansijske izvještaje, uzimaju se u obzir samo glasovi predstavnika nacionalnih saveza čiji sportovi se nalaze na zvaničnom program olimpijskih igara, Kluba crnogorskih olimpijaca i sportista koje među sobom izaberu članovi Sportske komisije.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, izuzev Statuta koji se donosi većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Član 39


Vanredno zasijedanje Skupštine se saziva za raspravu o pojedinom pitanju.

Zasijedanje iz prethodnog stave održava se na predlog Predsjednika COK-a, predsjednika Skupštine odnosno predsjednika Upravnog odbora ili najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine mora se zakazati u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga, u suprotnom saziva je sam predlagač.

Na vanrednom zasijedanju Skupštine odlučuje se samo o pitanju zbog kojeg je zasijedanje sazvano.

Član 40


Skupština obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • donosi Statut COK-a i njegove izmjene i/ili dopune;
 • donosi Program i plan rada COK-a;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • bira i razrješava Predsjednika COK-a;
 • bira i razrješava potpredsjednika Upravnog odbora;
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
 • predlaže politiku razvoja crnogorskog sporta;
 • utvrđuje međunarodnu politiku COK-a;
 • preduzima mjere u slučajevima narušavanja interesa i ugleda crnogorskog sporta;
 • razmatra i usvaja Izvještaj o radu Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 • utvrđuje kriterijume za dodjeljivanje nagrada, priznanja i počasti COK-a;
 • odlučuje o prijemu u članstvo COK-a;
 • odlučuje o suspenziji i isključenju iz članstva COK-a;
 • usvaja izvještaj o poslovanju COK-a za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje COK-a;
 • donosi odluke o prestanku rada COK-a i raspodjeli preostale imovine;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

2. Upravni odbor

Član 41

Upravni odbor je najviši organ rukovođenja COK-a i izvršni organ Skupštine, kojoj odgovara za svoj rad.

 

Član 42

Upravni odbor ima najviše do 17 članova.

Upravni odbor ima predsjednika, a može imati jednog ili više potpredsjednika.

Broj potpredsjednika iz stava 2 ovog člana ne može biti veći od dva.

Potpredsjednika Upravnog odbora i članove Upravnog odbora predlaže Predsjednik COK-a.

Izbor potpredsjednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora vrši Skupština tajnim glasanjem, osim ako Skupština ne odluči o drugačijem načinu glasanja.

Potpredsjednik Upravnog odbora je i potpredsjednik Skupštine i potpredsjednik COK-a.

Član 43


Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i isti članovi mogu biti ponovno birani. 
              

Član 44

Članstvo u Upravnom odboru prestaje:

 • istekom mandata;
 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem.

 

Član 45


Upravni odbor rukovodi poslovima COK-a između dvije sjednice Skupštine.

 

Član 46


Upravni odbor obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i sprovodi odluke i zaključke Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog Statuta COK-a i njegovih izmjena i/ili dopuna;
 • utvrđuje prijedlog Programa i plana rada COK-a;
 • pokreće i iznosi aktuelna pitanja i problem pred nadležne organe državne uprave, druge organe uprave i organizacije;
 • u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove sporta i nacionalnim sportskim savezima učestvuje u stvaranju uslova za što kvalitetnije pripreme crnogorskih sportista na Olimpijskim igrama i drugim međunarodnim višesportskim takmičenjima;
 • donosi odluke o zaključivanju pravnih poslova;
 • vodi poslovnu politiku COK-a;
 • uspostavlja i održava odnose sa olimpijskim komitetima i srodnim organizacijama drugih država;
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu;
 • preduzima mjere u slučajevima narušavanja interesa i ugleda crnogorskog sporta;
 • vodi izborne postupke za organe COK-a;
 • osniva odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela, utvrđuje njihove nadležnosti i imenuje članove;
 • imenuje i razrješava Generalnog sekretara;
 • dodjeljuje priznanja, nagrade o pohvale;
 • brine se o obezbjeđenju sredstava za potrebe COK-a i njihovoj namjenskoj upotrebi;
 • u saradnji sa stručnim institucijama priprema i raspravlja o dokumentima od značaja za razvoj sporta u Crnoj Gori;
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
 • predlaže Finansijski plan i godišnji finansijski izvještaj i obavlja raspodjelu sredstava iz finansijskog plana;
 • stara se o pravilnom rukovođenju finansijskim sredstvima COK-a;
 • sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;
 • predlaže tri člana za Savjet za sport;
 • donosi akt o kategorizaciji sportova;
 • daje mišljenje organu državne uprave nadležnom za sport u vezi ostvarenih sportskih rezultata za sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i perspektivne sportiste;
 • daje mišljenje organu državne uprave nadležnom za sport u vezi ostvarenih sportskih rezultata sportista radi dobijanja premije;
 • donosi akt o određivanju sportskih stručnjaka osposobljenih za rad u sportu i njihovih zanimanja;
 • obrazuje Komisiju za antidoping;
 • bira sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika;
 • usvaja i primjenjuje Svjetski kodeks protiv dopinga;
 • daje mišljenje o kandidaturi sportske organizacije za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja u Crnoj Gori u sportovima koji su na program Olimpijskih igara;
 • bira članove Sportske komisije iz punopravnih članova COK-a;
 • donosi ostala opšta akta iz svoje nadležnosti, u skladu sa Zakonom o sportu i ovim statutom;
 • daje tumačenje opštih akata COK-a;
 • vrši i druge poslove utvrđene Poveljom MOK-a, Zakonom o sportu, ovim statutom i drugim opštim

Član 47

Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama, na osnovu utvrđenog dnevnog reda.
Sjednica Upravnog odbora se može održati i na zahtjev Nadzornog odbora ili na osnovu prijedloga trećine članova Upravnog odbora.

 

Član 48


Članovi Upravnog odbora o datumu održavanja sjednice moraju biti obaviješteni najmanje pet dana prije zasijedanja, a istovremeno im se dostavlja i materijal za tu sjednicu.

 

Član 49


Sjednice priprema Generalni sekretar sa članovima radnih tijela i organa I Stručna služba.

 

Član 50

Upravni odbor ima kvorum za odlučivanje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Član 51

Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, o značajnim pitanjima olimpijske prirode mogu odlučivati samo članovi Upravnog odbora koji predstavljaju nacionalne saveze olimpijskih sportova. 

Odluka o pitanjima iz stava 1 ovog člana je donesena ako za nju glasa većina prisutnih članova Upravnog odbora, koji predstavljaju nacionalne sportske saveze olimpijskih sportova.

 

Član 52

U slučaju hitnosti, predsjednik Upravnog odbora ili Upravni odbor mogu odlučiti da se za donošenje određene odluke glasa elektronskim putem.

Ako je za prijedlog odluke iz stava 1 ovog člana glasalo više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora, odluka se smatra usvojenom.

Ishod glasanja iz stava 2 ovog člana mora se u pisanoj formi dostaviti svim članovima Upravnog odbora.

Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

 

Član 53


Ako postoji sumnja u vezi formalnog važenja elektronskog glasanja iz stava 52 ovog statuta, predsjednik Upravnog odbora konačno odlučuje o valjanosti datih odgovora.

Slučaj hitnosti iz člana 52 ovog statuta ne može se primijenti u postupku utvrđivanja prijedloga Statuta, odnosno njegovih izmjena i/ili dopuna.

Član 54


Upravni odbor ima stalna i privremena radna tijela.

Stalna radna tijela su:

 • Komisija za unapređenje sporta i olimpijske pripreme;
 • Komisija za međunarodne odnose;
 • Komisija za marketing;
 • Komisija za finansijsko-materijalna pitanja;
 • Komisija za informisanje i izdavačku djelatnost;
 • Statutarno-pravna komisija;i
 • Zdravstvena komisija.

 

Član 55

Odlukom o imenovanju stalnih i privremenih radnih tijela, Upravni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlašćenja.

 

 

 

3. Nadzorni odbor

 

Član 56


Nadzorni odbor ima tri člana.

Član 57

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član 58

Članstvo u Nadzornom odboru prestaje:

 • Istekom mandata;
 • Podnošenjem ostavke; ili
 • razrješenjem.

 

Član 58a

 

Član Upravnog odbora, odnosno član Nadzornog odbora može biti razriješen:

 • ako postupa na način koji može da diskredituje COK;
 • ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;
 • ako se ustanovi nesposobnost obavljanja dužnosti usljed onesposobljenosti koja se dokazuje medicinskom dokumentacijom; ili
 • ako se ponaša na način koji predstavlja nečinjenje ili odbijanje ili zanemarivanje obavljanja dužnosti.

 

Član 59

Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju predsjednika.

 

Član 60

Nadzorni odbor nadzire i kontroliše sprovođenje zakonitosti u radu i materijalno-finansijskom poslovanju COK-a, i o nalazima upoznaje Skupštinu, Upravni odbor, Predsjednika COK-a i Generalnog sekretara, koji su dužni da ih razmatraju i preduzimaju odgovarajuće mjere.

 

Član 61

Nadzorni odbor sačinjava Izvještaj o svom radu i u pisanoj formi dostavlja ga Skupštini kojoj je odgovoran za svoj rad.

4. Predsjednik COK-a

Član 62

Predsjednika COK-a bira Skupština na osnovu utvrđene liste kandidata, na period od 4 godine, neposredno, tajnim glasanjem, osim ako Skupština ne odluči o drugačijem načinu glasanja.

Kandidata za predsjednika predlažu najmanje tri nacionalna saveza olimpijskih sportova, u pisanoj formi.

Listu kandidata iz stava 1 ovog člana utvrđuje Upravni odbor, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira Predsjednik COK-a.

Član 63

Ista osoba može biti ponovno birana za Predsjednika COK-a.

Predsjednik COK-a funkciju obavlja volonterski ili profesionalno, na osnovu odluke Upravnog odbora.

Predsjednik COK-a je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

              

Član 64

Predsjednik COK-a:

 • predstavlja i zastupa COK I odgovara za zakonitost rada COK-a;
 • podstiče aktivnosti na razvoju i unapređenju funkcionisanja djelatnosti crnogorskog sporta;
 • naredbodavac je za finansijsko poslovanje COK-a;
 • stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
 • predlaže Upravnom odboru kandidata za Generalnog sekretara iz reda kandidata prijavljenih na javni konkurs;
 • priprema godišnje i druge finansijske izvještaje u koordinaciji sa Generalnim sekretarom;
 • ovlašćen je da raspolaže sredstvima sa računa COK-a;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

Član 65

Predsjednik COK-a za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 66

 

Mandat Predsjedniku COK-a prestaje:

 • istekom vremena na koji je biran;
 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem od strane Skupštine, kada utvrdi da Predsjednik COK-a ne izvršava svoje obaveze.

Član 67


Kada Predsjednik COK-a podnese ostavku ili je spriječen da obavlja svoju dužnost, Upravni odbor predlaže sazivanje vanredne Skupštine u roku od 60 dana, na kojoj se bira novi predsjednik COK-a.

Član 68

              

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika COK-a, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika COK-a, kojeg on ovlasti, odnosno kojeg odredi Upravni odbor u slučaju nemogućnosti Predsjednika da o tome odluči.

Član 69


Skupština može, na prijedlog Upravnog odbora, izabrati za počasnog predsjednika lice koje je kao Predsjednik COK-a svojim izuzetnim radom doprinijelo ugledu i razvoju COK-a i olimpijskog pokreta u Crnoj Gori i svijetu.

Istovremeno može postojati samo jedan počasni predsjednik, koji tu počast uživa doživotno.
Prava i obaveze počasnog predsjednika posebnim aktom utvrđuje Upravni odbor.

 

5. Arbitraža

 

Član 70

Arbitraža je samostalno i nezavisno tijelo za sportsku arbitražu, odnosno za rješavanje sporova u vezi sa sportom.

Sportska arbitraža koju po potrebi obrazuje COK obrazuje se za odlučivanje o zahtjevu stranaka koje su ugovorile nadležnost te arbitraže u sporovima nastalim u vezi obavljanja sportske djelatnosti, ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti sporova postoji isključiva nadležnost redovnih sudova.

Stalni sportski arbitražni sud rješava sporove koji nastanu između COK-a i drugih sportskih organizacija, a odlučuje i o zahtjevu za vanrednim preispitivanjem odluka arbitraža nacionalnih sportskih saveza i POK-a.

Član 71

Arbitraža se sastoji od 11 članova, iz redova pravnika, sportista i sportskih radnika.

 

Član 72

Odluka Arbitraže je konačna, u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje žalbe Sportskom arbitražnom sudu je 21 dan od dana prijema odluke Arbitraže.

Član 73

Nadležnost, bliži sastav i organizacija Arbitraže, način izbora i razrješenja, prava i obaveze članova Arbitraže, način i postupak rješavanja sporova u sportu, arbitražni troškovi i druga pitanja od značaja za rad Arbitraže uređuju se aktom Skupštine.

 

6. Generalni sekretar

 

Član 74

Generalni sekretar je poslovodni organ COK-a i rukovodilac Stručne službe.

Generalnog sekretara imenuje Upravni odbor, na osnovu javnog konkursa.

 

Član 75

Mandat Generalnog sekretara traje četiri godine, a po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

 

Član 76

Generalni sekretar:

 • odgovara za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o zakonitosti i javnosti rada;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika COK-a.

 

Član 77

Za Generalnog sekretara može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 • ima najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja;
 • znanje jednog od svjetskih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u MOK-u (engleski ili francuski);
 • iskustvo od najmanje deset godina bavljenja olimpijskim sportom, kao sportista ili sportski radnik;
 • iskustvo od najmanje pet godina na poslovima rukovođenja u sportskim organizacijama;
 • ima organizatorske sposobnosti i priznate rezultate kao stručni radnik u sportu.

Prava, obaveze i odgovornosti Generalnog sekretara utvrđuju se ugovorom o radu.

Član 78

Generalni sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Predsjedniku COK-a.

Član 79

 

Mandat Generalnom sekretaru prestaje:

 • istekom vremena na koji je biran;
 • podnošenjem ostavke;
 • razrješenjem od strane Upravnog odbora, kada utvrdi da Generalni sekretar ne izvršava svoje obaveze i zadatke predviđene ovim statutom i ugovorom o radu.

Član 80

Ako za Generalnog sekretara bude imenovan član Skupštine, prestaje mu mandat u Skupštini danom imenovanja za Generalnog sekretara.

Član 80a

 

Sastav organa COK-a sa navođenjem imena i prezimena, prebivališta odnosno boravišta članova organa prikazan je u tabeli koja čini sastavni dio ovog statuta.

7. Stručna služba

 

Član 81

COK organizuje Stručnu službu za obavljanje administrativnih, stručnih, finansijskih, organizacionih, tehničkih i drugih poslova.

 

Član 82

Na osnovu odluke Upravnog odbora, COK može osnivati fondove i fondacije i formirati stručne službe koje bi obavljale poslove iz člana 81 ovog statuta, kao i druge poslove koji se odnose na djelatnost COK-a, u dijelu pribavljanja finasijskih i materijalnih sredstava, u skladu sa zakonom, ovim statutom i Olimpijskom poveljom.

 

Član 83

Sredstva za rad Stručne službe obezbjeđuje COK.

 

Član 84

Zaposleni u Stručnoj službi ne mogu biti imenovani na funkcije u izvršnim tijelima COK-a, niti mogu biti predstavnici tih tijela u Skupštini.

Član 85

Upravni odbor, na prijedlog Predsjednika COK-a, donosi akta kojima se uređuje sastav, organizacija i rad Stručne službe i zaključuje kolektivni ugovor sa zaposlenima u Stručnoj službi.

8. Sportska komisija

 

Član 86

Sportska komisija je stalno savjetodavno tijelo COK-a.

              

Član 87

Članove Sportske komisije bira Upravni odbor iz reda punopravnih članova COK-a.

Članovi Sportske komisije imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Sportske komisije između sebe biraju dva predstavnika koji će učestvovati u radu Skupštine.

Član 88

Za člana Sportske komisije može biti izabrano lice koje je učestvovalo na olimpijskim igrama i koje je i dalje aktivno u sportu ili sportskim organizacijama.

Aktivni i bivši sportisti koji predstavljaju sportiste kroz Sportsku komisiju treba da se povuku sa te funkcije najkasnije po isteku trećeg olimpijskog ciklusa nakon poslednjih olimpijskih igara na kojima su učestvovali.

Za člana sportske komisije ne može biti imenovan sportista za koga je utvrđeno da je u toku svoje sportske karijere učinio bilo kakav prekršaj vezan za doping.

Član 89

Članovi Sportske komisije su i članovi sportskih komisija MOK-a i Evropskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: EOK) iz Crne Gore, ako ih ima.

Sportska komisija ima predsjednika koga biraju članovi te komisije iz svog sastava, na način utvrđen aktom iz člana 92ovog statuta.

              

Član 90

Sportska komisija se stara da se prilikom donošenja odluka nadležnih organa COK-a uzmu u obzir mišljenja i stavovi sportista, kao i da se poštuju prava sportista u okviru Olimpijskog pokreta.

Sportska komisija u okviru aktivnosti iz stava 1 ovog člana donosi odgovarajuće preporuke.

Sportska komisija delegira dva člana kao punopravne članove Skupštine COK-a.

 

Član 91

Sportska komisija, u saradnji sa nacionalnim sportskim savezima koji su članovi COK-a, predlaže kandidate iz Crne Gore za sportske komisije MOK-a i EOK-a, na osnovu kriterijuma koje utvrde MOK i EOK.

 

Član 92

Sportska komisija donosi opšti akt kojima se uređuje njena organizacija i rad.

V FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

 

Član 93

COK ostvaruje materijalna i finansijska sredstva organizovanjem marketinških i drugih djelatnosti, od darodavaca i pokrovitelja, iz budžeta Države, fondova i fondacija čiji je osnivač, kao i od prodaje televizijskih i drugih prava i donacija MOK-a i EOK-a.

COK ostvaruje materijalna i finansijska sredstva i od sopstvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom i Olimpijskom poveljom.

Član 94


Sredstva COK-a koriste se za finansiranje dijela završnih priprema u trajanju do sedam dana i učešća sportista na Olimpijskim igrama i drugim višesportskim takmičenjima koja se održavaju pod pokroviteljstvom COK-a, MOK-a i EOK-a, kao i za izvršavanje programskih zadataka i obaveza COK-a.

Član 94a

COK ima imovinu.

O imovini iz prethodnog stave vodi se evidencija i obavlja godišnji popis u skladu sa zakonom.

Upravni odbor raspolaže imovinom COK-a.

 

 

Član 95

Finansijski izvještaji pripremaju se u skladu sameđunarodnim i računovodstvenim standardima.

Godišnji finansijski izvještaj usvaja se u propisanom roku, u skladu sa zakonom.

Po ovlašćenju Predsjednika COK-a Generalni sekretar može imati deponovan potpis i može potpisivati finasijska i materijalna dokumenta.

Član 96

COK za svoje obaveze odgovara svojim sredstvima.

 

Član 97

Nad godišnjim finansijskim izvještajem i poslovanjem COK-a obavezno se sprovodi revizija.

VI JAVNOST RADA

 

Član 98

Rad COK-a i njegovih organa je javan.

 

Član 99

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu članovima organa COK-a i drugim pozvanim i zainteresovanim licima (predstavnicima organa, ustanovama, organizacijama i sredstvima javnog informisanja);
 • preko publikacija i glasila COK-a;
 • objavljivanjem na internet stranici COK-a;
 • preko sredstava javnog informisanja i putem konferencija za štampu.

 

Član 100

Izuzetno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice Upravnog odbora mogu biti zatvorene za javnost.

VII PRESTANAK RADA COK-a

 

Član 101

COK prestaje sa radom ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine sa pravom glasa, u skladu sa zakonom.

 

Član 102

Imovina COK-a se, u slučaju prestanka rada, shodno odluci Skupštine, prenosi na pravnog sljedbenika COK-a.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 103

Opšti akti COK-a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanjana internet stranici COK-a.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akti COK-a mogu stupiti na snagu najranije danom objavljivanja na internet stranici COK-a.

Opšti akti COK-a moraju biti u saglasnosti sa ovim statutom.

Opšti akti COK-a moraju se uskladiti sa odredbama Zakona o sportu i ovim statutom, u roku propisanim Zakonom.

Član 104

Ukoliko ima sumnji u značenje ili tumačenje ovog statute ili ako se utvrdi da je neka od odredaba suprotna Olimpijskoj povelji, primjenjuju se rješenja iz Olimpijske povelje.

 

Član 105

Svaka naknadna izmjena Statuta koji je odobren od strane MOK-a, biće dostavljena MOK-u sa zahtjevom za davanje odobrenja.

              

Član 106


Danom početka primjene ovog statute prestaje da važi Statut COK-a donesen na sjednici od 21. aprila 2012.godine.

Član 107

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici COK-a, a primjenjivaće se od dana kada bude odobren od strane nadležnog organa MOK-a.

U Podgorici, 07.10.2019.godine                                                                                                PREDSJEDNIK               

   Br. 02-59/2-1                                                                                                           Dušan Simonović

 

 

 

Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
Predstavljena oprema našeg olimpijskog tima za Igre u Tokiju

COK Montenegrin Olympic Committee
Slider
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logo