logo

ČLANSTVO
Slider

tokyo

datum

04. feb - 20. feb

država

kina

odbrojavanje

134 Dana

zaprati

Izvod iz statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta:
 

Član 14.
Članovi COK-a mogu biti punopravni, pridruženi, privremeni i počasni članovi.

Član 15.
Punopravni članovi COK-a su granski sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove obuhvaćene programom olimpijskih igara.

Član 16.
Pridruženi članovi COK-a su sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore, a nijesu obuhvaćeni programom olimpijskih igara a čija je međunarodna federacija priznata od strane MOK-a odnosno opšteg udruženja međunarodnih sportskih federacija (AGFIS).

Član 17.
Skupština COK-a može privremeno priznati novi sportski savez Crne Gore na rok od dvije godine ili drugi period koji utvrdi Skupština, a u kojem će COK pratiti djelovanje podnosioca zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u članstvo COK-a, privremeno priznanje automatski gubi valjanost. 
Za vrijeme privremenog članstva sportski savez  iz stava 1 ovog člana ima prava i dužnosti kao i pridruženi članovi COK-a. 
Odredba  stava 2 ovog člana ne primjenjuje se ako prijem za učlanjenje podnosi  sportski savez čija je međunarodna federacija istog sporta uključena u program olimpijskih igara.“

Član 18.
U sastavu COK je i određeni broj aktivnih i bivših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama, s tim da bivši sportisti treba da se povuku sa te funkcije najkasnije po isteku trećeg olimpijskog ciklusa nakon poslednjih olimpijskih igara na kojima su učestvovali.

Član 19.
Članovi COK-a su i članovi MOK-a iz Crne Gore, kao i članovi sportske Komisije MOK-a iz Crne Gore, ukoliko ih ima. Članovi MOK-a, ukoliko ih ima, imaju pravo glasa na Skupštini i po dužnosti su članovi Izvršnog odbora COK-a u kojem imaju pravo glasa 

Član 20.
Član MOK-a, kao i počasni član MOK-a, koji je isključen iz MOK-a ne  može biti član COK-a.

Član 21.
Za počasne članove COK-a Skupština COK-a imenuje osobe ili organizacije naročito zaslužne za dugogodišnji doprinos uspješnom djelovanju COK-a, razvoju sporta i olimpizma, na osnovu posebnog akta na prijedlog Izvršnog odbora COK-a. 
Počasni članovi  mogu učestvovati u radu Skupštine COK-a bez prava glasa.

Član 22.
COK može primiti u Članstvo samo jedan nacionalni sportski savez u pojedinoj sportskoj grani.

Član 23.
O prijemu u Članstvo COK-a odlučuje Skupština COK-a na prijedlog Izvršnog odbora COK-a.

Član 24.
Članovi COK-a imaju pravo i obavezu učestvovanja u radu COK-a i predlaganja mjera i aktivnosti radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka COK-a.

Član 25.
Članovi COK-a dužni su da sprovode odluke i zaključke organa COK-a i odgovaraju za njihovo izvršenje.

Član 26.
Nacionalnom sportskom savezu koji ne ispunjava uslove iz čl. 15 i 16 ovog statuta, radi bržeg razvoja tog sporta, može se priznati status pridruženog člana bez prava odlučivanja. Isti status se može priznati i višesportskim grupama ili drugim sportski orijentisanim organizacijama, kao i državljanima Crne Gore koji mogu doprinijeti uspješnosti COK-a ili koji su izuzetno doprinijeli razvoju sporta i olimpizma.

Član 27.
Vlada ili drugi državni organi ne mogu učestvovati u odlučivanju o izboru ili opozivu bilo kog člana COK-a, odnosno njihovih predstavnika u organima COK. Međutim, COK ima diskreciono pravo da za svog člana izabere i nekog od predstavnika ovih organa.

Član 28.
Članu  COK-a prestaje članstvo:
                – na sopstveni pisani obrazloženi zahtjev;
                – brisanjem iz registra nadležnih upravnih  organa;
                – zabranom rada;
                – isključenjem iz COK-a.

Član 29.
Član COK-a podliježe mjerama i sankcijama utvrđenim ovim statutom  ako:
                – svojim djelovanjem ne ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih je osnovan;    
                – se ne pridržava ili krši načela i pravila Olimpijske povelje i ovog statuta;
                – ne izvršava i ne sprovodi odluke i zaključke organa COK-a.

Član 30.
Članu COK-a mogu se izreći:
              – mjere: upozorenje ili opomena;
              – sankcije: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
Mjere ili sankcije iz stava 1 ovog člana izriču se u zavisnosti od vrste, težine i stepena učinjene povrede ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta, i to:
               – za lakšu povredu: upozorenje ili opomena;
               – za težu povredu: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
O izricanju mjere upozorenja ili opomene odlučuje Izvršni odbor COK-a. 
Na prvoj narednoj sjednici Skupštine COK-a, Izvršni odbor COK-a izvještava o izrečenoj mjeri iz stava 2 ovog člana. 
O suspenziji ili isključenju iz članstva odlučuje Skupština COK-a. 
U slučaju hitne potrebe Izvršni odbor COK-a može izreći i sankciju suspenzije, o čemu konačnu odluku donosi Skupština COK-a na prvoj narednoj sjednici. 
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom uređuje pitanja sprovođenja postupka za utvrđivanje povreda ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta i izricanje odgovarajućih mjera i sankcija utvrđenih u stavu 1 ovog člana.

Član 31.
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom može bliže urediti procedure za prijem u članstvo i prestanak članstva, prava i obaveze članova, kao i druga pitanja članstva u COK-u  koja nijesu regulisana ovim statutom.

Član 32.
Članovi COK, osim onih koji svoju funkciju u COK obavljaju profesionalno, neće primati zaradu, niti bilo kakvu vrstu naknade na ime vršenja funkcije.

 

 

 

Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
Predstavljena oprema našeg olimpijskog tima za Igre u Tokiju

COK Montenegrin Olympic Committee
Slider
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logo