Sastanak Regionalne Antidoping organizacije za istočnu Evropu

Sa­sta­nak Re­gi­o­nal­ne an­ti­do­ping or­ga­ni­za­ci­je za is­toč­nu Evro­pu (EERA­DO), kao i obuka za menadžment rezultatima, odr­ža­ni su 08 i 09. 05. 2014. godine u Pod­go­ri­ci, u ho­te­lu „Aurel“ na Sta­rom aero­dro­mu. Na sastanku Borda učestvovali su pred­stav­ni­ci Svjet­ske an­ti­do­ping agen­ci­je WA­DA, i svi članovi EERADO Borda – pred­stav­ni­ci An­ti­do­ping agen­ci­ja osam ze­ma­lja: Al­ba­ni­je, Ma­ke­do­ni­je, BiH, Jer­me­ni­je, Gru­zi­je, Mol­da­vi­je, Azer­bej­dža­na i Cr­ne Go­re.

Obuku za mendžment rezultata prošli su svi članovi Borda kao i još po jedan predstavnik iz zemalja Re­gi­o­nal­ne an­ti­do­ping or­ga­ni­za­ci­je za is­toč­nu Evro­pu. Ovog puta Crna Gora je imala tri predstavnika na ovoj obuci. Obuku za mendžment rezultata vodili su Jason Torrance iz Engleske i Tom May i Tony Cunningham iz WADA.

To­kom sastanka čla­no­va Borda an­ti­do­ping organizacije za is­toč­nu Evro­pu pre­zen­to­va­ne su ak­tiv­no­sti Svjet­ske an­ti­do­ping agen­ci­je (WA­DA) i pro­ces re­vi­zi­je Ko­dek­sa koji će stupiti na snagu 2015. godine. Go­vo­ri­lo se i o uskla­đe­no­sti ze­ma­lja čla­ni­ca EERA­DO sa an­ti­do­ping pra­vi­li­ma te­sti­ra­nja na tak­mi­če­nji­ma i iz­van njih, sa od­bo­ri­ma za iz­u­ze­će za te­ra­pe­ut­sku upo­tre­bu, menadžmentom re­zul­ta­ta, obra­zo­va­njem, kao i o li­sti zabranjenih supstan­ci koja će stupiti na snagu u januaru 2015. godine i koja se svake godine do­ra­đu­je jer se na tr­ži­štu stal­no po­ja­vlju­ju no­vi pre­pa­ra­ti za po­bolj­ša­nje na­stu­pa spor­ti­ste.

Svaki član Borda je prezentovao izvještaj o aktivnostima svoje zemlje na doping kontroli za 2013. godinu. Pre­zen­to­va­ni su takođe i krat­ko­roč­ni i du­go­roč­ni priorit­eti WA­DA, izra­da ak­ci­o­nog pla­na EERA­DO i sa­rad­nja sa me­đu­na­rod­nim fe­de­ra­ci­ja­ma.

Po­vo­dom or­ga­ni­za­ci­je ovog do­ga­đa­ja, či­ji su do­ma­ći­ni bili Cr­no­gor­ski olim­pij­ski ko­mi­tet, Upra­va za mla­de i sport i Na­ci­o­nal­na ko­mi­si­ja za bor­bu pro­tiv do­pin­ga, 07.05.2014. godine upri­li­če­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re:

Pred­sjed­nik Crnogorskog olimpijskog komiteta Du­šan Si­mo­no­vić rekao je da je COK posve­ćen bor­bi pro­tiv do­pin­ga i pod­sje­tio da je član EERADO još od 2007. go­di­ne, kao i da su 2009. godine kod naših sportista prvi put sprovedena testiranja van takmičenja. U ovom periodu obučeni su i kontroleri koji mo­gu da ura­de te­sti­ra­nja. Takođe, u Crnoj Gori postoji za­kon­ski osnov za ne­sme­tan rad. An­ti­do­pin­gom se sa­da ba­vi Ko­mi­si­ja i Crnogorski Olimpijski komitet će nastaviti da podržava sve aktivnosti na kontroli dopinga.

Di­rek­tor Upra­ve za mla­de i sport Igor Vu­šu­ro­vić istakao je da se u svi­je­tu ve­li­ka pa­žnja po­sve­ću­je re­gu­lar­no­sti vr­hun­skih sport­skih re­zul­ta­ta i pro­mo­vi­sa­nju zdra­vog ba­vlje­nja spor­tom. U sa­rad­nji sa Cr­no­gor­skom ko­mi­si­jom za an­ti­do­ping u spor­tu, prošle godine je pripremljen pro­je­kat (za ko­ji je UNESCO odo­brio 20.000 USD) za pro­mo­ci­ju pro­gra­ma veza­nih za an­ti­do­ping, nje­go­vo štet­no dej­stvo, edu­ka­ci­ju i pu­bli­ka­ci­ju, a koji će biti implementiran u drugoj polovini ove godine.

Dr Mi­ra Jo­va­nov­ski Da­šić, Predsjednik Nacionalne Antidoping Komisije, rekla je da je upotre­ba do­pin­ga pri­je sve­ga pre­va­ra, a pritom osta­vlja i ne­že­lje­ne efek­te opasne po zdravlje. Sti­mu­la­tiv­na ne­do­zvo­lje­na sred­stva po­sta­la su ku­ga sa­vre­me­nog spor­ta, a pra­vi i čist sport se bo­ri protiv pr­lja­ve he­mi­je.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Dokumenta

 

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh