Statut

Podgorica, april 2012.godine 

Na osnovu čl. 36, 37 i 40 zakona o sportu („Službeni list CG“, broj  36/11) Skupštna Crnogorskog olimpijskog komiteta, na sjednici održanoj 21. 04. 2012.godine, donijela je

 

STATUT

CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA

 

Polazeći od dolje navedenog

Crnogorski olimpijski komitet (u daljem tekstu: COK), kao jedinstvena asocijacije crnogorskih sportskih saveza koja pripada Olimpijskom pokretu, a koju je ovlašćen da predstavlja Predsjednik COK, ovim se obavezuje da će poštovati odredbe Olimpijske povelje i Anti-doping kodeksa Olimpijskog pokreta, kao i da će se pridržavati odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: MOK). 
U skladu sa svojom misijom i ulogom na nacionalnom nivou, COK se obavezuje da će učestvovati u aktivnostima kojima se pomaže širenje mira i kojima se unapređuje položaj žena u sportu. COK se takođe obavezuje da će pomagati i podsticati razvoj sportske etike, da će se boriti protiv dopinga i da će u svom djelovanju ispoljavati odgovoran odnos prema pitanjima zaštite životne sredine. 
COK se obavezuje da će se pridržavati pravila sadržanim u odredbama čl. 28 i 32 Olimpijske povelje, uključujući i prateće propise 28 i 29 Olimpijske povelje, a kojima su uređena pitanja koja se odnose na nacionalne olimpijske komitete.

 

Ovim statutom je propisano kako slijedi

 

I OPŠTE ODREDBE

   Član 1.
   Crrnogorski olimpijski komitet je centralna nacionalna sportska organizacija u koju se udružuju crnogorski sportski savezi olimpijskih sportova učlanjeni u međunarodne federacije, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, koji se uređuju ovim Statutom. U COK se mogu učlaniti i drugi crnogorski sportski savezi.

   Član 2.
   COK je nepolitički i neprofitni sportski savez samostalan u svom radu i djelovanju u okviru i preko kojeg se, kao nacionalnog olimpijskog komiteta Crne Gore, ostvaruju nacionalni i međunarodni sportski interesi  Crne Gore. COK je pravno lice.

   Član 3.
   COK djeluje na teritoriji  Crne Gore. 

   Sjedište COK-a je u Podgorici, ul. 19.decembra br.21. 
   Osim punog i skraćenog naziva na crnogorskom jeziku, može se koristiti i puni naziv na engleskom jeziku. 
   Puni naziv na engleskom jeziku je:  MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE
   Skraćeni naziv na engleskom jeziku je : NOC of Montenegro. 
   Naziv na engleskom jeziku može se koristiti samo uz istovremeno navođenje naziva na crnogorskom jeziku, koje se navodi na prvom mjestu. 
   U službenoj upotrebi COK-a je crnogorski jezik i latinično pismo, dok se u korespondenciji sa inostranstvom koristi engleski ili francuski jezik.

   Član 4.
   COK se može učlaniti u međunarodne sportske asocijacije u kojima može ostvariti svoje interese na međunarodnom planu i afirmisati crnogorski sport u skladu sa Poveljom MOK-a.

   Član 5.
   COK ima svoje simbole – zastavu, znak i himnu koji moraju biti u skladu sa Olimpijskom poveljom. 

   Opis i izgled simbola utvrđuje se posebnim odlukama Izvršnog odbora. 

   Član 6.
   Simboli COK-a opisani u članu 5. ovog Statuta isključivo su vlasništvo COK-a i njihovo korišćenje mora biti u skladu sa pravilima MOK-a.

Član 7.
Izvršni odbor MOK-a mora odobriti zastavu, znak i himnu koje je COK usvojio sa ciljem da ih upotrebljava u svojim aktivnostima, uključujući i olimpijske igre.

Član 8.
Simboli COK su zaštićeni u skladu sa Olipijskom poveljom i Zakonom.

Član 9.
COK ima pečat i štambilj. 
Opis pečata i štambilja utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora COK-a.

 

II CILJEVI I ZADACI

   Član 1.
Svojim djelovanjem COK:

-razvija, promoviše i štiti osnovna načela i vrijednosti olimpizma u Crnoj Gori, posebno na poljima sporta i obrazovanja, promocijom olimpijskih obrazovnih programa na svim stepenima školovanja, sportskih institucija i institucija tjelesnog razvoja, kao i podsticanjem stvaranja institucija posvećenih olimpijskom obrazovanju, kao što su nacionalne olimpijske akademije, olimpijski muzeji i drugi programi, uključujući i kulturne programe, koji se odnose na olimpijski pokret;

-osigurava poštovanje Olimpijske povelje u Crnoj Gori i brine se o širenju olimpijskih načela etičkih i moralnih normi u sportu;

-podstiče razvoj vrhunskog sporta kao i sporta za sve;

-doprinosi razvoju i afirmaciji olimpijskih i drugih sportova u Crnoj Gori;

-učestvuje u obezbjeđivanju uslova za pripremanje i nastup crnogorskih sportista na olimpijskim igrama i drugim međunarodnim višesportskim takmičenjima;

-predlaže program svekolikih sportskih aktivnosti i javnih potreba sporta u Crnoj Gori a osobito sportske aktivnosti i programe sporta od posebne vrijednosti za Crnu Goru;

-obrazuje sportske radnike i djeluje na unapređenju stručnog rada u sportu i stručnom usavršavanju kadrova;

-pomaže povezivanje Crne Gore putem sporta s drugim demokratskim državama u cilju jačeg zbližavanja s drugim narodima, zbližavanju sportista i drugih učesnika na sportskim priredbama;

-preduzima mjere protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu;

-bori se protiv upotrebe supstanci i postupaka koje zabranjuje Međunarodni olimpijski komitet i Svjetska antidoping agencija (u daljem tekstu: WADA);

-obavezuje sva lica i takmičenja koji su u nadležnosti COK-a, odnosno njegovih članova, na dosljednu primjenu odredbi iz Antidoping Kodeksa Međunarodnog olimpijskog komiteta i pravila WADA-e;

-usvaja i primjenjuje Svjetski antidoping kodeks i tako potvrđuje da su COK-ova antidoping pravila i politika, članstvo i neophodna sredstva i procedure za upravljanje podacima u skladu sa Svjetskim antidoping propisima i da poštuje sve uloge i dužnosti za nacionalni olimpijski komitet koji su propisani Svjetskim antidoping kodeksom.

 Član 11.

COK je obvezan da:

 1. šalje sportiste i da učestvuje na Olimpijskim igrama;
 2. sastavlja, organizuje i vodi svoje delegacije na olimpijske igre, regionalna, kontinentalna ili svjetska višesportska takmičenja i odgovoran je za ponašanje članova delegacije.

COK ima isključivo pravo da predstavlja Crnu Goru na olimpijskim igrama, regionalnim, kontinentalnim ili svjetskim višesportskim takmičenjima. 

   Član 12.
Radi ostvarivanja ovih ciljeva i zadataka COK sarađuje sa crnogorskim sportskim savezima olimpijskih i drugih sportova, sa državnim organom nadležnim za poslove sporta i drugim državnim organima, nevladinim i privatnim institucijama koje mogu doprinijeti uspješnom radu i razvoju sporta u  Crnoj Gori. 
Aktivnosti uz stava 1 ovog člana ne smiju biti u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

Član 13.
U ostvarivanju svojih ciljeva COK mora da čuva svoju autonomiju i da se odupre pritiscima svake vrste od političkih, pravnih, vjerskih, ekonomskih i drugih pritisaka  koji su u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

III ČLANSTVO

Član 14.
Članovi COK-a mogu biti punopravni, pridruženi, privremeni i počasni članovi.

Član 15.
Punopravni članovi COK-a su granski sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore i koji su učlanjeni u međunarodne sportske federacije koje su nadležne za sportove obuhvaćene programom olimpijskih igara.

Član 16.
Pridruženi članovi COK-a su sportski savezi Crne Gore koji su registrovani u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore, a nijesu obuhvaćeni programom olimpijskih igara a čija je međunarodna federacija priznata od strane MOK-a odnosno opšteg udruženja međunarodnih sportskih federacija (AGFIS).

Član 17.
Skupština COK-a može privremeno priznati novi sportski savez Crne Gore na rok od dvije godine ili drugi period koji utvrdi Skupština, a u kojem će COK pratiti djelovanje podnosioca zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u članstvo COK-a, privremeno priznanje automatski gubi valjanost. 
Za vrijeme privremenog članstva sportski savez  iz stava 1 ovog člana ima prava i dužnosti kao i pridruženi članovi COK-a. 
Odredba  stava 2 ovog člana ne primjenjuje se ako prijem za učlanjenje podnosi  sportski savez čija je međunarodna federacija istog sporta uključena u program olimpijskih igara.“

Član 18.
U sastavu COK je i određeni broj aktivnih i bivših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama, s tim da bivši sportisti treba da se povuku sa te funkcije najkasnije po isteku trećeg olimpijskog ciklusa nakon poslednjih olimpijskih igara na kojima su učestvovali.

Član 19.
Članovi COK-a su i članovi MOK-a iz Crne Gore, kao i članovi sportske Komisije MOK-a iz Crne Gore, ukoliko ih ima. Članovi MOK-a, ukoliko ih ima, imaju pravo glasa na Skupštini i po dužnosti su članovi Izvršnog odbora COK-a u kojem imaju pravo glasa 

Član 20.
Član MOK-a, kao i počasni član MOK-a, koji je isključen iz MOK-a ne  može biti član COK-a.

Član 21.
Za počasne članove COK-a Skupština COK-a imenuje osobe ili organizacije naročito zaslužne za dugogodišnji doprinos uspješnom djelovanju COK-a, razvoju sporta i olimpizma, na osnovu posebnog akta na prijedlog Izvršnog odbora COK-a. 
Počasni članovi  mogu učestvovati u radu Skupštine COK-a bez prava glasa.

Član 22.
COK može primiti u Članstvo samo jedan nacionalni sportski savez u pojedinoj sportskoj grani.

Član 23.
O prijemu u Članstvo COK-a odlučuje Skupština COK-a na prijedlog Izvršnog odbora COK-a.

Član 24.
Članovi COK-a imaju pravo i obavezu učestvovanja u radu COK-a i predlaganja mjera i aktivnosti radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka COK-a.

Član 25.
Članovi COK-a dužni su da sprovode odluke i zaključke organa COK-a i odgovaraju za njihovo izvršenje.

Član 26.
Nacionalnom sportskom savezu koji ne ispunjava uslove iz čl. 15 i 16 ovog statuta, radi bržeg razvoja tog sporta, može se priznati status pridruženog člana bez prava odlučivanja. Isti status se može priznati i višesportskim grupama ili drugim sportski orijentisanim organizacijama, kao i državljanima Crne Gore koji mogu doprinijeti uspješnosti COK-a ili koji su izuzetno doprinijeli razvoju sporta i olimpizma.

Član 27.
Vlada ili drugi državni organi ne mogu učestvovati u odlučivanju o izboru ili opozivu bilo kog člana COK-a, odnosno njihovih predstavnika u organima COK. Međutim, COK ima diskreciono pravo da za svog člana izabere i nekog od predstavnika ovih organa.

Član 28.
Članu  COK-a prestaje članstvo:
                – na sopstveni pisani obrazloženi zahtjev;
                – brisanjem iz registra nadležnih upravnih  organa;
                – zabranom rada;
                – isključenjem iz COK-a.

Član 29.
Član COK-a podliježe mjerama i sankcijama utvrđenim ovim statutom  ako:
                – svojim djelovanjem ne ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih je osnovan;    
                – se ne pridržava ili krši načela i pravila Olimpijske povelje i ovog statuta;
                – ne izvršava i ne sprovodi odluke i zaključke organa COK-a.

Član 30.
Članu COK-a mogu se izreći:
              – mjere: upozorenje ili opomena;
              – sankcije: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
Mjere ili sankcije iz stava 1 ovog člana izriču se u zavisnosti od vrste, težine i stepena učinjene povrede ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta, i to:
                  – za lakšu povredu: upozorenje ili opomena;
                  – za težu povredu: suspenzija ili isključenje iz članstva COK-a.
O izricanju mjere upozorenja ili opomene odlučuje Izvršni odbor COK-a. 
Na prvoj narednoj sjednici Skupštine COK-a, Izvršni odbor COK-a izvještava o izrečenoj mjeri iz stava 2 ovog člana. 
O suspenziji ili isključenju iz članstva odlučuje Skupština COK-a. 
U slučaju hitne potrebe Izvršni odbor COK-a može izreći i sankciju suspenzije, o čemu konačnu odluku donosi Skupština COK-a na prvoj narednoj sjednici. 
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom uređuje pitanja sprovođenja postupka za utvrđivanje povreda ili prekršaja iz člana 29 ovog statuta i izricanje odgovarajućih mjera i sankcija utvrđenih u stavu 1 ovog člana.

Član 31.
Izvršni odbor COK-a posebnim opštim aktom može bliže urediti procedure za prijem u članstvo i prestanak članstva, prava i obaveze članova, kao i druga pitanja članstva u COK-u  koja nijesu regulisana ovim statutom.

Član 32.
Članovi COK, osim onih koji svoju funkciju u COK obavljaju profesionalno, neće primati zaradu, niti bilo kakvu vrstu naknade na ime vršenja funkcije.

 

IV ORGANI COK-a

  Član 33.
Organi COK-a su :

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik
 5. Generalni sekretar
 6. Klub crnogorskih olimpijaca
 7. Sportska komisija
 8. Arbitraža  

 

IV-1. SKUPŠTINA

Član 34.
Skupština je najviši organ upravljanja COK-a.

Član 35.
Skupštinu sačinjavaju po dva predstavnika crnogorskih sportskih saveza olimpijskih sportova, po jedan predstavnik drugih sportskih saveza koji su članovi COK-a, četiri predstavnika Kluba crnogorskih olimpijaca i dva predstavnika sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama, na prijedlog Sportske komisije. 
Mandat članova Skupštine traje četiri godine i počinje teći danom verifikacije njihovih mandata. 
Prije verifikacije mandata član Skupštine potpisuje izjavu o prihvatanju olimpijskih načela i Statuta COK-a. 
Ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu za novi mandatni period. 
Naknadno izabranom članu Skupštine mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koji je izabran. 
Izuzetno, u slučaju spriječenosti člana Skupštine da učestvuje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo nacionalnog sportskog saveza i asocijacije može, na osnovu pisane odluke, imenovati zamjenika člana za tu sjednicu.

Član 36.
Članovi MOK-a iz Crne Gore, ukoliko ih ima, su punopravni članovi Skupštine i imaju pravo glasa.

Član 37.
Za predstavnika crnogorskih sportskih saveza olimpijskih sportova, drugih sportskih saveza i sportista u Skupštini COK-a  može biti izabrana osoba koja:

 1.  je državljanin Crne Gore;
 2.  se nije ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog pokreta;
 3.  je afirmisani sportista ili sportski radnik
 4.  prihvata olimpijska nečela i Statut COK-a.

Član 38.
Crnogorski sportski savezi olimpijskih sportova ili drugi sportski savezi koji su članovi COK-a imenuju svoje predstavnike u Skupštini. 
Članu Skupštine mandat može prestati:
            – istekom  vremena na koji je izabran
            – gubitkom državljanstva Crne Gore
            – podnošenjem neopozive ostavke
            – razrješenjem od strane Skupštine COK-a, u slučaju prestanka nekog od uslova iz člana 37 ovog statuta.
Razrješenje člana Skupštine  može zatražiti nacionalni sportski savez ili članovi Skupštine. 
U slučaju kada razrješenje člana Skupštine traži član Skupštine, takav zahtjev se stavlja na razmatranje ako ga je podržalo najmanje 10  članova Skupštine sa pravom glasa. 
Razriješeni član Skupštine ne može ponovo postati član Skupštine, niti obavljati bilo koju drugu funkciju u COK-u.

Član 39.
Skupština radi u redovnim i vanrednim sjednicama.

Član 40.
Glasačku većinu Skupštine moraju sačinjavati glasovi predstavnika nacionalnih saveza čiji se sportovi nalaze na zvaničnom programu Olimpijskih igara, Kluba crnogorskih olimpijaca i sportista.

Član 41.
O pitanjima koja se isključivo odnose na olimpijske igre, izbor predsjednika COK-a i finansijske izvještaje, uzimaju se u obzir samo glasovi predstavnika nacionalnih saveza čiji sportovi se nalaze na zvaničnom programu olimpijskih igara, Kluba crnogorskih olimpijaca, sportista i sportova koji su na programu Mediteranskih igara . 

Član 42.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Član 43.
Redovne i vanredne sjednice Skupštine saziva Predsjednik COK-a.

Član 44.
Redovna Skupština se saziva najkasnije 15 dana prije njenog održavanja, objavljivanjem dnevnog reda i mjesta održavanja, s tim što će se u dnevni red uključiti godišnji izvještaj i finansijski izvještaj.

Član 45.
Skupština može punovažno da donosi odluke ako sjednici prisustvuje većina predstavnika u Skupštini, pri čemu se vodi računa o glasačkoj većini i načinu donošenja odluka iz čl. 40 i 41 ovog statuta.

Član 46.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, izuzev Statuta koji se donosi većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Član 47.
Vanredno zasijedanje Skupštine se saziva za raspravu o pojedinom pitanju ili, ako to zatraži Nadzorni odbor ili trećina članova Skupštine.

Član 48.
Vanredno zasijedanje Skupštine odlučuje samo o pitanju zbog kojeg je sazvano.

Član 49.
Vanredna sjednica Skupštine mora se zakazati u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga, u suprotnom saziva je sam predlagač.

Član 50.
Skupština obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 1. donosi i mijenja Statut COK-a;
 2. donosi Program rada COK-a;
 3. donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 4. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika COK-a;
 5. bira i razrješava članove Izvršnog odbora na prijedlog Predsjednika COK-a;
 6. bira i razrješava članove Nadzornog odbora COK-a;
 7. predlaže politiku razvoja crnogorskog sporta;
 8. utvrđuje međunarodnu politiku COK-a;
 9. odlučuje o osnivanju centra za osposobljavanje i usavršavanje kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu;
 10. preduzima mjere u slučajevima narušavanja interesa i ugleda crnogorskog sporta;
 11. razmatra i usvaja Izvještaj o radu Izvršnog odbora COK-a;
 12. razmatra i usvaja Izvještaj o radu Nadzornog odbora COK-a;
 13. utvrđuje kriterijume za dodjeljivanje nagrada, priznanja i počasti COK-a;
 14. odlučuje o prijemu u članstvo COK-a;
 15. odlučuje o suspenziji i isključenju iz članstva COK-a;
 16. obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.

 

IV-2. IZVRŠNI ODBOR

   Član 51.
   Izvršni odbor je najviši organ rukovođenja COK-a i izvršni organ Skupštine.

   Član 5.
Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini.

Član 53.
Izvršni odbor ima najviše 17 članova, uključujući Predsjednika i najviše dva potpredsjednika. 
Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog Predsjednika COK-a. 
Izbor se vrši tajnim glasanjem, ako Skupština ne odluči drugačije.

Član 54.
Mandat članova Izvršnog odbora je četiri godine i isti članovi mogu biti ponovo birani. 
Članstvo u Izvršnom odboru  prije isteka mandata prestaje ostavkom ili razrješenjem.

Član 55.
Izvršni odbor rukovodi poslovima COK-a između dvije sjednice Skupštine.

Član 56.
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • -izvršava i sprovodi odluke i zaključke Skupštine;
 • -utvrđuje prijedlog Statuta COK-a;
 • -utvrđuje prijedlog programa rada COK-a;
 • -pokreće i iznosi aktuelna pitanja i probleme pred nadležne državne organe i organizacije;
 • -u saradnji sa državnim organom nadležnim za poslove sporta i nacionalnim sportskim savezima učestvuje u stvaranju uslova za što kvalitetnije pripreme crnogorskih sportista na Olimpijskim igrama, Mediteranskim igrama i drugim međunarodnim višesportskim takmičenjima;
 • -donosi odluke o zaključivanju pravnih poslova;
 • -vodi poslovnu politiku COK-a;
 • -uspostavlja i održava odnose sa olimpijskim komitetima i srodnim organizacijama drugih država;
 • -donosi program i planove rada;
 • -donosi Pravilnik o Arbitraži COK-a;
 • -donosi opšta akta iz svoje nadležnosti;
 • -daje tumačenje opštih akata COK-a;
 • -usvaja izgled simbola COK-a;
 • -podnosi Skupštini izvještaj o radu;
 • -preduzima mjere u slučajevima narušavanja interesa i ugleda crnogorskog sporta;
 • -vodi izborne postupke za organe COK-a
 • -osniva odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela, utvrđuju njihove nadležnosti i imenuje članove;
 • -imenuje i razrješava generalnog sekretra COK-a;
 • -usvaja opšta akta u vezi sa radom stručne službe COK-a na prijedlog predsjednika COK-a ili generalnog sekretara;
 • -dodjeljuje priznanja, nagrade i pohvale;
 • -brine se o obezbjeđenju sredstava za potrebe COK-a i njihovoj namjenskoj upotrebi;
 • -posebnim aktom utvrđuje kategoriju sportiste, kao i kriterijume, način i postupak sticanja odgovarajuće kategorije sportiste;
 • -u saradnji sa stručnim institucijama priprema i raspravlja o dokumentima od značaja za razvoj sporta u Crnoj Gori;
 • -donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;
 • -usvaja završni račun, utvrđuje Finansijski plan i obavlja raspodjelu sredstava iz finansijskog plana;
 • -donosi opšti akt o vrstama, odnosno disciplinama sportova u Crnoj Gori;
 • -predlaže tri člana za nacionalni savjet za sport;
 • -predlaže sportske organizacije i sportiste za dodjelu premije za ostvareni sportski rezultat koji ima posebnu međunarodnu vrijednost i značaj za Crnu Goru;
 • -donosi opšti akt o kriterijumima, načinu i postupku za izbor sportiste godine;
 • -bira sportistu godine;
 • -obrazuje Arbitražu za rješavanje sporova u sportu;
 • -usvaja i primjenjuje Svjetski kodeks protiv dopinga;
 • -daje mišljenje o kandidaturi sportske organizacije za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja u Crnoj Gori  u sportovima koji su na programu Olimpijskih igara;
 • -predlaže dva člana Nacionalne komisije za borbu protiv dopinga u sportu;
 • -vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim opštim aktima.

Član 57.
O pitanjima olimpijske prirode odlučuju samo članovi Izvršnog odbora koji predstavljaju nacionalne saveze olimpijskih sportova. 
Odluka o pitanjima iz stava 1 ovog člana je donesena ako za nju glasa većina prisutnih članova Izvršnog odbora, koji predstavljaju nacionalne sportske saveze olimpijskih sportova.

Član 58.
Sjednice sa dnevnim redom saziva i njima predsjedava Predsjednik COK-a. 
Sjednicu Izvršnog odbora Predsjednik je obavezan da zakaže i na zahtjev Nadzornog odbora ili na prijedlog trećine članova Izvršnog odbora.

Član 59.
Članovi Izvršnog odbora o datumu održavanja sjednice moraju biti obaviješteni najmanje pet dana prije zasjedanja, a istovremeno mora im se dostaviti i materijal za tu sjednicu.

Član 60.
Sjednice priprema generalni sekretar sa članovima radnih tijela i organa kao i Stručna služba.

Član 61.
Izvršni odbor odlučuje punovažno ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Član 62.
Odluke i zaključke Izvršni odbor donosi većinom glasova prisutnih članova, pri čemu u svim slučajevima glasačka većina se mora sastojati od glasova Olimpijskih sportskih saveza ili njihovih predstavnika.

Član 63.
U slučaju hitnosti, predsjednik COK-a ili Izvršni odbor mogu odlučiti da se za donošenje određene odluke glasa putem korespodencije (telefonom ili u pisanoj formi) sa članovima Izvršnog odbora.

Član 64.
Ako je broj pozitivnih odgovora veći od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora, odluka iz člana 63 ovog statuta je prihvaćena. 
Rezultat  izjašnjavanja iz stava 1 ovog člana mora se u pisanoj formi saopštiti svim članovima Izvršnog odbora.

Član 65.
Ako postoji sumnja u vezi formalne važnosti pisanih odgovora (kašnjenje pošte, sumnja u materijalnu važnost jednog ili više odgovora), predsjednik COK konačno odlučuje o važnosti tih odgovora.
Odluke ili akcije preduzete u slučaju hitnosti ne mogu se primjenjivati za izmjene Statuta COK-a.

Član 66.
Izvršni odbor ima stalna i privremena radna tijela.
Stalna radna tijela su:

 1. Komisija za unapređenje sporta i olimpijske pripreme;
 2. Komisija za međunarodne odnose;
 3. Komisija za marketing;
 4. Komisija za finansijsko-materijalna pitanja;
 5. Komisija za informisanje i izdavačku djelatnost;
 6. Statutarno-pravna komisija;
 7. Zdravstvena komisija.

Član 67.
Odlukom o imenovanju stalnih i privremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlašćenja.

 

IV-3. NADZORNI ODBOR

Član 68.
Nadzorni odbor ima tri člana.

Član 69.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a može prestati ostavkom i prije isteka mandata.

Član 70.
Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju predsjednika.

Član 71.
Nadzorni odbor nadzire i kontroliše sprovođenje zakonitosti u radu i materijalno-finansijskom poslovanju COK-a, i o nalazima upoznaje Skupštinu, Izvršni odbor, Predsjednika i Generalnog sekretara, koji su dužni da ih razmatraju i preduzimaju odgovarajuće mjere.

Član 72.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovra Skupštini i izvještava je u pisanoj formi.

 

IV-4. PREDSJEDNIK

Član 73.
Predsjednika COK-a bira Skupština na četiri godine, neposredno, tajnim glasanjem na osnovu liste kandidata. Ista osoba može biti ponovo birana za Predsjednika COK-a.  
Kandidata za predsjednika predlažu najmanje tri nacionalna saveza olimpijskih sportova, u pisanoj formi.
Predsjednik COK-a funkciju obavlja volonterski ili profesionalno, ako tako odluči Izvršni odbor COK-a.
Listu kandidata iz stava 1 ovog člana utvrđuje Izvršni odbor, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira predsjednik.

Član 74.
      Predsjednik COK-a:

 • -predstavlja i zastupa COK;
 • -saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine;
 • -podstiče aktivnosti na razvoju i unapređenju funkcionisanja djelatnosti crnogorskog sporta;
 • -naredbodavac je za finansijsko poslovanje COK-a;
 • -potpisuje opšte akte koje usvaja Skupština i Izvršni odbor;
 • -potpisuje certifikovane zapisnike sa održanih sjednica Skupštine i Izvršnog odbora kojima predsjedava; 
 • -predlaže Skupštini kandidate za potpredsjednika i članove Izvršnog odbora;
 • -predlaže Izvršnom odboru kandidata za generalnog sekretara iz redova kandidata prijavljenih na javni konkurs;
 • -pokreće postupak za razrješenje potpredsjednika i članova Izvršnog odbora;
 • -stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Izvršnog odbora;
 • -donosi rješenje o kategoriji sportiste;
 • -obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta, odluka Skupštine i Izvršnog odbora.

Član 75.
Predsjednik COK-a za svoj rad odgovara Skupštini.
Skupština može predsjednika razriješiti dužnosti prije isteka mandata na koji je biran kada utvrdi da predsjednik ne izvršava svoje obaveze. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik, odnosno kojeg odredi Izvršni odbor COK-a u slučaju nemogućnosti da predsjednik o tome odluči.

Član 76.
Kada predsjednik COK-a podnese ostavku ili je definitivno spriječen da obavlja tu dužnost, Izvršni odbor predlaže sazivanje vanredne Skupštine COK-a u roku od 60 dana, na kojoj se bira novi predsjednik.

Član 77.
Skupština može, na prijedlog Izvršnog odbora izabrati za počasnog predsjednika COK-a, osobu koja je kao predsjednik COK-a svojim izuzetnim radom doprinijela ugledu i razvoju COK-a  i olimpijskog pokreta u Crnoj Gori i svijetu.
Istovremeno može postojati samo jedan počasni predsjednik COK-a, koji tu počast uživa  doživotno.
Prava i obaveze počasnog predsjednika COK-a posebnim aktom utvrđuje Izvršni odbor.

IV-5. GENERALNI SEKRETAR

   Član 78.
   COK ima Generalnog sekretara kojeg (na osnovu javnog konkursa) imenuje Izvršni odbor.

Član 79.
Generalni sekretar je poslovodni organ COK-a i rukovodilac Stručne službe. Mandat Generalnog sekretara traje četiri godine, a po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Član 80.
Generalni sekretar:

 • -zastupa COK, brine za zakonitost rada, izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora i brine se o sprovođenju odluka ostalih organa COK-a;
 • -odgovara za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora;
 • -nalogodavac je za izvršenje finansijskog plana;
 • -brine se o javnosti rada;
 • -obavlja i druge poslove po nalogu Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjednika COK-a.

Član 81.
Za Generalnog sekretara bira se osoba koja ima visoku stručnu spremu, znanje jednog od svjetskih jezika (engleski ili francuski), iskustvo od najmanje tri godine u sportskim organizacijama, te da ima organizatorske sposobnosti i priznate rezultate kao stručni radnik u sportu.

Član 82.
Generalni sekretar za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Predsjedniku COK-a.

Član 83.
Izvršni odbor može Generalnog sekretara razriješiti dužnosti i prije isteka mandata kada utvrdi da ne ispunjava obaveze i zadatke koji su predviđeni Statutom i utvrđeni Ugovorom o radu.
Prava, obaveze i odgovornosti Generalnog sekretara utvrđuju se Ugovorom o radu.

Član 84.
Ako za Generalnog sekretara bude imenovan član Skupštine, prestaje mu mandat u Skupštini danom imenovanja za Generalnog sekretara

IV-6. KLUB CRNOGORSKIH OLIMPIJACA

   Član 85.
   Klub crnogorskih olimpijaca (u daljem tekstu: Klub) je udruženje crnogorskih sportista – učesnika olimpijskih igara, osvajača olimpijskih medalja, glavnih trenera i selektora crnogorskih olimpijskih reprezentacija, kao i sudija koji su obavljali funkciju na olimpijskim igrama. 
  Klub je član COK-a.

Član 86.
Klub je samostalan u svom djelovanju. 
Klub djeluje u skladu sa Zakonom o sportu i ovim statutom. 
Klub je neprofitna organizacija sa svojstvom pravnog lica i upisuje se u registar koji vodi nadležni crnogorski organ državne uprave.

Član 87.
Ciljevi  Kluba su podržavanje, širenje, sprovođenje osnovnih principa Olimpijske povelje,  a naročito:

 • -podsticanje COK-a, sportskih  organizacija i državnih organa na maksimalnu brigu o osiguranju društvene i profesionalne budućnosti olimpijaca;
 • -djelovanje na afirmaciji olimpizma i razvoju olimpijskog pokreta;
 • -podržavanje i podsticanje unapređivanja sportske etike, duha «fair playa» i nenasilja;
 • -vođenje beskompromisne borbe protiv dopinga u sportu kao i svih oblika zavisnosti koje štete ili ugrožavaju zdravlje sportista;
 • -suprostavljanje svakoj političkoj ili komercijalnoj zloupotrebi sporta i sportista;
 • -suprostavljanje svakom obliku diskriminacije u sportu – političke, rasne vjerske ili polne;
 • -aktivno učešće u kreiranju strategije i sprovođenju sportske politike razvoja i unapređenja crnogorskog sporta; djelovanje olimpijaca kao ambasadora olimpijskog pokreta, naročito u akcijama unapređenja mira u svijetu.

Član 88.
Djelatnosti Kluba u ispunjavanju ciljeva  iz člana 87 ovog statuta su:

 • -podsticanje i neposredno organizovanje stručnih skupova, savjetovanja, seminara ili tematskih sastanaka olimpijaca iz svih sportskih grana, kao i odvojenih sastanaka po pojedinim sportskim granama;
 • -održavanje sastanaka i preduzimanje aktivnosti članova Kluba oko određenih pitanja ili problema sporta;
 • -organizovanje svečanih prijema novih članova Kluba;
 • -ostale aktivnosti u skladu sa utvrđenim ciljevima.

Član 89.
Pravo na članstvo u Klubu stiču crnogorski državljani učesnici pojedinačnih i ekipnih sportova na Olimpijskim igrama, glavni treneri i selektori crnogorskih olimpijskih reprezentacija, kao i sudije koje su obavljale funkciju  na Olimpijskim igrama (u daljem tekstu: olimpijci). 
Predsjednik COK-a i član MOK-a iz Crne Gore svojom funkcijom stiču pravo na članstvo u Klubu.
Za naročite zasluge i doprinos olimpizmu, Klub može u svoje članstvo primiti i druge osobe, neolimpijce, ali samo kao počasne članove koji mogu učestvovati u radu organa Kluba bez prava odlučivanja.

Član 90.
Klub ima četiri predstavnika u Skupštini COK-a.

Član 91.
Predsjednik Kluba je po funkciji član Izvršnog odobra COK-a.

 

IV-7. SPORTSKA KOMISIJA

Član 92.
Sportska komisija je savjetodavni organ COK-a, koji treba da obezbijedi da se prilikom donošenja odluka  nadležnih organa COK-a uzmu u obzir mišljenja i stavovi sportista.

Član 93.
Sportska komisija se stara o poštovanju prava sportista u okviru Olimpijskog pokreta i u vezi sa tim može donositi odgovarajuće preporuke.

Član 94.
Sportska komisija, u saradnju sa sportskim savezima koji su članovi COK-a, predlaže kandidate Crne Gore za sportske komisije MOK-a i Evropskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: EOK), na osnovu kriterijuma koje utvrde MOK i EOK.

Član 95.
Sportska komisija donosi opšta akta kojima se uređuje organizacija i rad te komisije.

Član 96.
Sportsku komisiju čine sportisti Crne Gore koji su učestvovali na olimpijskim igrama.

Član 97.
Članove Sportske komisije bira Skupština COK-a, na prelog sportskih saveza Crne Gore koji su članovi COK-a i predstavljaju olimpijske sportove.

Član 98.
Za člana Sportske komisije može biti izabrana osoba koja je:

 •  na Olimpijskim igrama osvojila jednu od medalja ili se plasirala u finale sporta odnosno sportske discipline u kojoj se takmičila;
 •  i dalje aktivana u sportu ili sportskim organizacijama.

Član 99.
Za člana sportske komisije ne može biti imenovan sportista za koga je utvrđeno da je u toku svoje sportske karijere učinio bilo kakav prekršaj vezan za doping.

Član 100.
Članovi Sportske komisije imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Član 101.
Članovi Sportske komisije su i članovi sportskih komisija MOK-a i EOK-a iz Crne Gore, ako ih ima.

Član 102.
Sportska komisija ima predsjednika koga biraju članovi te komisije iz svog sastava, na način utvrđen svojim Poslovnikom o radu.

Član 103.
Predsjednik Sportske komisije je po dužnosti član Izvršnog odbora COK-a.

 

IV-7. ARBITRAŽA

Član 104.
Međusobne sporove članova COK-a i njihove sporove sa organima COK-a rješava Arbitraža  kao samostalno i nezavisno tijelo za sportsku arbitražu, odnosno za rješavanje sporova u vezi sa sportom.

Član 105.
Arbitraža  se sastoji od 11 članova, iz redova pravnika,sportista i sportskih radnika.

Član 106.
Način i postupak rada Arbitraže uređuje se Pravilnikom o Arbitraži, koji donosi Izvršni odbor.

Član 107.
Svi postupci za arbitražno rješavanje sporova koji su inicirani do dana od kojeg počinje primjena  ovog statuta, okončaće se u skladu sa odredbama ovog statuta.

Član 108.
Odluka Arbitraže je u skladu sa crnogorskim zakonima konačna, a svaka strana koja je nezadovoljna odlukom Arbitraže ima pravo da podnese žalbu isključivo Sportskom arbitražnom sudu u Lozani (Švajcarska), koji će, kao krajnja instanca, definitivno riješiti spor u skladu sa Kodeksom o sportskoj arbitraži. 
Rok za podnošenje žalbe Sportskom arbitražnom sudu je 21 dan od dana prijema odluke Arbitraže.

 

V STRUČNA SLUŽBA

Član 109.
COK organizuje Stručnu službu za obavljanje administrativnih, stručnih, finansijskih, organizacionih, tehničkih i drugih poslova.

Član 110.
Na osnovu odluke Izvršnog odbora, COK može osnivati fondove i fondacije i formirati stručne službe koje bi obavljale te poslove, kao i druge poslove koji se odnose na djelatnost COK-a, u dijelu pribavljanja finasijskih i materijalnih sredstava, sve u skladu sa zakonom i Olimpijskom poveljom.

Član 111.
Sredstva za rad Stručne službe obezbjeđuje COK.

Član 112.
Izvršni odbor, na prijedlog Predsjednika ili Generalnog sekretara, donosi akta kojima se uređuje sastav, organizacija i rad Stručne službe i zaključuje poseban kolektivni Ugovor sa zaposlenima u Stručnoj službi.

Član 113.
Zaposleni u Stručnoj službi ne mogu biti imenovani na funkcije u izvršnim tijelima COK-a, niti mogu biti predstavnici tih tijela u Skupštini COK-a.

 

VI FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 114.
COK ostvaruje materijalna i finansijska sredstva organizovanjem marketinških i drugih djelatnosti, od darodavaca i pokrovitelja, iz budžeta, fondova i fondacija čiji je osnivač i od prodaje televizijskih i drugih prava.

Član 115.
COK ostvaruje materijalna i finansijska sredstva i od sopstvenih djelatnosti u skladu sa crnogorskim zakonima i Olimpijskom poveljom.

Član 116.
Sredstva COK-a koriste se za finansiranje dijela završnih priprema u trajanju do sedam dana i učešća sportista na Olimpijskim igrama i drugim višesportskim takmičenjima koja se održavaju pod pokroviteljstvom COK-a, kao i za izvršavanje programskih zadataka i obaveza COK-a.

Član 117.
Finansijska i materijalna dokumenta potpisuje Predsjednik ili po njegovom ovlašćenju Generalni sekretar COK-a.

Član 118.
Finansijsko i materijalno poslovanje mora biti u skladu sa važećim crnogorskim propisima.
Nad godišnjim finansijskim izvještajem i poslovanjem COK-a obavezno se sprovodi  revizija.

Član 119.
COK za svoje obaveze odgovara svojim sredstvima.

 

VII JAVNOST RADA

Član 120.
Rad COK-a i njegovih organa je javan.

Član 121.
Javnost rada ostvaruje se:

 • -pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu članovima organa COK-a i drugim pozvanim i zainteresovanim licima (predstavnicima organa, ustanova, organizacija i sredstava javnog informisanja);
 • -preko publikacija i glasila COK-a;
 • -objavljivanjem na internet stranicama COK-a;
 • -preko sredstava javnog informisanja i putem konferencija za štampu.

Član 122.
Izuzetno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice Izvršnog odbora mogu biti zatvorene za javnost.

 

VIII PRESTANAK RADA COK

    Član 123.
    COK prestaje sa radom ako to odluči Skupština COK-a dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine sa pravom glasa, u skladu sa zakonom.

Član 124.
Imovina COK-a u slučaju prestanka rada, shodno odluci Skupštine, prenosi se na pravnog sljedbenika COK-a.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 125.
Opšti akti COK-a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici COK-a.

Član 126.
Statut COK-a uvijek će biti u skladu sa Olimpijskom poveljom i izričito će se zasnivati na toj povelji.

Član 127.
Ukoliko ima sumnji u značenje ili tumačenje ovog statuta ili ako se utvrdi da je neka od odredaba suprotna Olimpijskoj povelji, primjenjuju se rješenja iz Olimpijske povelje.

Član 128.
Svaka naknadna izmjena Statuta koji je odobren od strane MOK-a, takođe će biti dostavljena MOK-u sa zahtjevom za davanje odobrenja.

Član 129.
Opšti akti COK-a moraju biti u saglasnosti sa ovim statutom.

Član 130.
Opšti akti COK-a moraju se uskladiti sa odredbama ovog statuta u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Član 131.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici COK-a, a primjenjivaće se od dana kada  bude odobren od strane nadležnog organa MOK-a. 

Član 132.
Početkom primjene ovog statuta prestaje da važi Statut COK-a donesen 15.01.2007.godine.

                                                                                                                                                                                                                 SKUPŠTINA COK-a

 

Vjerodostojnost Statuta potvrđuju:

Potpredsjednik COK-a                                              
Zorica Kovačević

Potpredsjednik COK-a
Andrija Popović  

Predsjednik COK-a
Mr Dušan Simonović

Sponzori i partneri

 • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

Dokumenta

     

Aktuelna fotogalerija

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh