Konkurs za izradu maskote za Igre malih zemalja Evrope Crna Gora 2019

 

RASPISUJE

 

JAVNI MEĐUNARODNI KONKURS ZA IZRADU MASKOTE ZA

IGRE MALIH ZEMALJA EVROPE – CRNA GORA 2019
GAMES OF THE SMALL STATES OF EUROPE – MONTENEGRO 2019

 

 

 

PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa je da se pronađe jedinstveno i originalno rješenje maskote, primjenljivo na svim savremenim sredstvima  vizuelne komunikacije.

Idejno rješenje koncepcijski i oblikovno treba da bude originalno, na visokom likovnom i estetskom nivou koje će najbolje reprezentovati i doprinijeti popularizaciji i promociji Igara malih zemalja Evrope – Crna Gora 2019 .

Idejno rešenje za maskotu Igara malih zemalja Evrope 2019 (IMZE 2019) treba da sadrži:

 1. Primarno kolorno rješenje maskote
 2. Kolorno rješenje maskote razrađeno u više poza
 3. Kolorno rješenje modela maskote u 2D, opciono u 3D
 4. Prikaz kolornog rješenja od naprijed i od pozadi 
 5. Prijedlog figure koja će vidno da odudara i privlači pažnju na Igrama tj. koja će da bude simbol Igara pored loga i slogana kojim se komunicira
 6. Primjenjivost rješenja na različitim formatima i sa različitom svrhom: na lutkama, odijelu za maskotu, privjesku, cut out-u i sličnom
 7. Posebnost koja bi privukla pažnju javnosti
 8. Nacionalne osobenosti zemlje domaćina, Crne Gore
 9. Prezentaciju olimpijskog duha
 10. Vezu sa sportskim multidisciplinarnim takmičenjem
 11. Tekstualno obrazloženje rješenja (do 2.000 karaktera)

Način dostavljanja idejnog rješenja:

Priloge idejnih rješenja potrebno je poslati kao prikaze (.PDF ili .JPEG)
Prilog sa tekstualnim obrazloženjem rješenja je potrebno dostaviti u .DOC fajlu
Sve fajlove je potrebno spakovati u zipovan (.ZIP) folder pod imenom MASKOTA IMZE 2019 i dostaviti na CD-u

 

 UČESNICI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti domaća i strana fizička lica.

Konkursni rad mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova i na CD-u (šifru utisnuti preko svake stranice dokumenta kao Watermark).

Šifra je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ni na jedan način ne ugrožavaju anonimnost učesnika.

Podatke o autoru ili autorskom timu (ime autora, imena članova autorskog tima, e-mail adresa i kontakt telefon) dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj se takođe nalazi šifra rada. Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako rješenje ima različitu šifru.

 

 DODATNA USMJERENJA ZA UČESNIKE KONKURSA

Igre malih zemalja Evrope (Games of Small states of Europe) su olimpijsko, multi-sportsko takmičenje u kojem učestvuju sportisti malih država  evropskog  kontinenta od 1985. godine. Održavaju se svake dvije godine i trenutno okupljaju devet zemalja sa manje od million stanovnika: Andoru, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, San Marino, Maltu, Monako, Kipar i Crnu Goru.

Na sastancima Evropskog olimpijskog komiteta, predstavnici malih zemalja predstavili su ideju za osnivanje takmičenja malih zemalja u više sportova. Prvi kongres je održan 1981. u Baden-Badenu gdje su nacionalni olimpijski komiteti osam malih država razmotrili način organizacije igara za njihove sportiste.

Igre su nastale 1984. za vrijeme Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

Inicijativu o formiranju udruženja GSSE podržao je tadašnji predsjednik MOK-a Huan Antonio Samaran kao jedinstvenu priliku za širenje duha i vizije Olimpijskog pokreta.

Igre se organizuju prema pravilima internacionalnih federacija, uz podršku Evropskog olimpijskog komiteta. Organizacija Igara malih zemalja Evrope 2019. u Crnoj Gori temelji se na konceptu olimpijskog, funkcionalnog, troškovno-efikasnog i sigurnog sportskog nadmetanja sa velikom međunarodnom važnošću koji će učesnicima omogućiti jedinstven sportski i olimpijski događaj.

Slogan kojim će se komunicirati za IMZE Crna Gora 2019 je HOW BIG WE ARE!, i poželjno ga je uvrstiti prilikom vizualizacije.

 

Internet stranice koje mogu pomoći kao smjernice prilikom izrade loga i znaka su:

 

Svi učesnici na konkursu mogu poslati mejl sa zahtjevom za dobijanje materijala standarda vizualne komunikacije Igara malih zemalja Evrope – Montenegro 2019, kako bi dobili sve potrebne fajlove za korišćenje kod prijedloga maskote.

Svi učesnici se obavezuju da će materijale koristiti isključivo u gore spomenute svrhe, i nakon toga iste obrisati.

Kontakt mail: milicasukovic@montimprex.co.me

 

PROPOZICIJE KONKURSA:

Konkurs je javan i jednostepen
Konkurs je međunarodnog karaktera
Otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u štampi i na internet portalima (u kraćoj verziji) sa pozivom za učešće i usmjerenjem na zvaničnu web stranicu Crnogorskog olimpijskog komiteta

 

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Konkursna dokumentacija se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Ulica 19. decembra br. 21, 81 000 Podgorica sa naznakom: KONKURS – CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET– NE OTVARATI!

Na poleđini koverte je potrebno ispisati šifru pod kojom autor ili grupa autora učestvuje na konkursu. U ovoj koverti obavezno se nalazi i druga, zatvorena koverta u kojoj su podaci o autoru:

 1. Šifra pod kojom se autor prijavio
 2. Ime i prezime
 3. JMB ili broj lične karte
 4. Kontakt telefon
 5. E-mail adresa
 6.  Potpis autora

I na ovoj koverti je, takođe, obavezno napisati šifru pod kojom autor učestvuje. Nju  Komisija otvara nakon donošenja odluke o izboru nagrađenog rješenja.

 

ODABIR NAJBOLJEG RADA

Pristigla rješenja pregledaće stručni žiri u sastavu:

 1. Član COK-a
 2. Član tehničkog komiteta IMZE2019
 3. Član marketing agencije COK-a
 4. Nezavisni član

Pravila izbora:

Žiri bira najbolje rješenje glasanjem većine
Žiri zadržava pravo da ne prihvati ni jedno od prispjelih rješenja
Prva nagradu iznosi 1.000 EUR

Rokovi za dostavljanje:

Rok za pristizanje radova je 27.04.2018. godine do 15 časova
Rok  završetka  rada  žirija  je 30.04.2018. godine
Objavljivanje  rezultata  konkursa  uslijediće istog dana, donošenjem odluke

 

ZAVRŠNE ODREDBE:

Isplatom  nagrade  autoru  konkursnog  rada, organizator Igara  malih  zemalja  Evrope –  Crna Gora 2019 stiče pravo da rad koristi u cjelini ili djelimično. Crnogorski olimpijski komitet stiče pravo neograničene ekskluzivne materijalne eksploatacije rješenja.

Prvonagrađeni autor ili autorski tim se obavezuje da Crnogorskom olimpijskom komitetu dostavi izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku, zajedno sa knjigom grafičkih standarda. Izradu konačne knjige grafičkih standarda zadržava autor/autorski tim nakon definisanih potrebnih elemenata sadržaja. Svi elementi će biti regulisani aneksom ugovora nakon okončanog konkursa i odabira najboljeg rješenja.

Potpisivanjem Ugovora, autor  je  saglasan sa odredbom o izvornosti i autorskoj originalnosti djela te da,  u  slučaju  spora sa trećim licem, samostalno  snosi  cjelokupnu  materijalno- pravnu odgovornost.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi Crnogorskog olimpijskog komiteta. Crnogorski olimpijski  komitet  zadržava  pravo  neprihvatanja  ponuđenih  prijedloga  i  ne  snosi troškove za učešće autora u postupku  nadmetanja.

Sve ostale informacije se mogu dobiti od kontakt osobe Milice Hajvaz, na telefon 069 66 33 78, radnim danima od 09.00h do 15.00h, počevši od dana objave konkursa.

 

U Podgorici, 03.04.2018.
BR KONKURSA: 03/04-IMZE2019
 

Štampana verzija dokumenta:

Sponzori i partneri

 • plantaze

Partneri MOK-a

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh