Druga zimska škola sportske medicine

Udru­že­nje sport­skih lje­ka­ra Cr­ne Go­re odr­ža­lo je „Dru­gu zim­sku ško­lu sport­ske me­di­ci­ne”. Te­me ovo­go­di­šnjeg kon­gre­sa bi­le su funkci­o­nal­na di­jag­no­sti­ka u spor­tu, sport­ska traumato­lo­gi­ja i re­ha­bi­li­ta­ci­ja, dej­stvo aku­punk­tu­re na li­je­če­nje sport­skih po­vre­da, kvant­na me­di­ci­na (pre­ven­ti­va i te­ra­pi­ja), psi­ho­lo­ška pri­pre­ma spor­ti­sta, ba­zič­ne pri­pre­me, is­hra­na, in­va­li­di­tet, do­ping i me­nadž­ment u spor­tu.

Ova škola je imala ne samo regionalni već i međunarodni karakter, a organizo­vana je pod po­kro­vi­telj­stvom Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta, Ministarstva zdravlja, Upra­ve za mla­de i sport i ljekarske komore Crne Gore. Predavanja na školi su imali i poznati profesori iz regiona: iz Hrvatske, Srbije kao i iz Crne Gore. 

Putem telekonferencije učestvovali su i stručnjaci iz oblasti antidopinga – Generalni direktor EERADO-a istočno-evropske regionalne antidoping organizacije, kao i prezentacija iz oblasti kvantne medicine iz Moskve. Do­stig­nu­ća sport­ske me­di­ci­ne ko­ja se afir­mi­šu i po­kre­ću i ova­kvim događaji­ma su po­tre­ban te­melj za kva­li­tet­nu nad­grad­nju am­bi­ci­je da Ko­la­šin po­sta­ne cen­tar za pri­pre­mu spor­ti­sta i uop­šte sport­skog tu­ri­zma. 

Tokom II zimske skole dodeljene su i plakete zasluznim sportskim ljekarima koji su doprineli sportske medicine u CG.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Olimpijski magazin

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh