Proslava 95 godina Olimpijskog komiteta Poljske

Nizom aktivnosti tokom čitave 2014. godine, Poljska je obilježila značajan jubilej – 95 godina od osnivanja Nacionalnog olimpijskog komiteta. Centralni događaj upriličen je u Varšavi 15. decembra u nacionalnoj opreri Teatr Vielki, kojem su prisustvovale značajne ličnosti iz sporta, političkog, kulturnog i društvenog života zemlje. Poljski olimpijski komitet je od…

Simonović zadovoljan statusom COK-a

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović kazao je da je zadovoljan statusom te krovne sportske asocijacije u Crnoj Gori, ali i na međunarodnoj sceni, navodeći da bi volio da u narednoj godini njen budžet bude veći i da konačno bude riješeno pitanje službenih prostorija, odnosno Olimpijske kuće. Simonović je…

Druga zimska škola sportske medicine

Udru­že­nje sport­skih lje­ka­ra Cr­ne Go­re odr­ža­lo je „Dru­gu zim­sku ško­lu sport­ske me­di­ci­ne”. Te­me ovo­go­di­šnjeg kon­gre­sa bi­le su funkci­o­nal­na di­jag­no­sti­ka u spor­tu, sport­ska traumato­lo­gi­ja i re­ha­bi­li­ta­ci­ja, dej­stvo aku­punk­tu­re na li­je­če­nje sport­skih po­vre­da, kvant­na me­di­ci­na (pre­ven­ti­va i te­ra­pi­ja), psi­ho­lo­ška pri­pre­ma spor­ti­sta, ba­zič­ne pri­pre­me, is­hra­na, in­va­li­di­tet, do­ping i me­nadž­ment u spor­tu. Ova škola…

Košarka u kolicima Crna Gora – Srbija

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 2. decembra, u sali Gimnazije “Slobodan Škerović” u Podgorici, odigrana je utakmica košarke u kolicima između reprezentacija Crne Gore i Srbije. Organizatori utakmice bili su Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Košarkaški klub košarke u kolicima ''Paramont''. Uz prisustvo nekoliko stotina gledalaca, podršku ovoj…

Podrška borbi protiv dopinga u Crnoj Gori

Crnu Goru je posjetila od 3. do 5. decembra grupa eksperta Savjeta Evrope sa željom da se upoznaju sa stanjem i rezultatima borbe protiv dopinga u crnogorskom sportu i prenesu svoja iskustva kako bi  borba za eliminisanje dopinga iz sporta bila ujednačena, sinhronizovana, snažna i sa jednakim pravilima. U tom…

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 
 

Dokumenta

     

Aktuelna fotogalerija

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh